Ethics of participants investment process in construction in the aspect of safety and health protection at work
PDF (Język Polski)

Keywords

construction
investment process
professional ethics
safety and health protection

Abstract

Safety and health protection at work during the implementation of investment processes in construction is becoming increasingly important. The processes during which construction works are created are characterized by a high level of threats to the health and life of participants taking part in the implementation of a construction project. These hazards are the result of improper design, construction of the building and its use, working conditions, high variability of weather conditions and employee behavior resulting from applicable legal requirements, principles and culture of work safety or omission of broadly understood security issues related to the object. The article presents the importance of professional ethics in ensuring and maintaining an appropriate level of safety and health in the life of a building.

PDF (Język Polski)

References

Bar L., Kodeks budowlany. Przepisy i wyjaśnienia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972, 1109s.

Baryłka A., Basic of Engineering S of Antropogenic Object Safety, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych nr 1/2015, 2015, s.10-16

Baryłka A., Okresowe kontrole obiektów budowanych w procesie eksploatacji, ISBN 978-83-944607-7-8, 2018, 628s.

Baryłka A., Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Tom I - Problemy technicznoprawne diagnostyki obiektów budowlanych, ISBN 978-83-944607-5-4, 2018, s.658

Baryłka A.,Propedeutics of safety engineering of anthropogenic objects, Modern Engineering, Rocznik 1/2017, art.4

Błachut K., Nikitiuk H., Nowak B., Rybka J., Tiukało A., Przedsięwzięcie budowlane. Poradnik inwestora, Grupa Wydawnicza Marciszewski , Wrocław 2007, 234s.

Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, Edynburg, 2000 Ejdys J., Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010

Europejska Komisja dział 4 (2011), Niewiążący podręcznik dobrych praktyk na potrzeby zrozumienia i wdrożenia dyrektywy 92/57/EWG „budowy”, Luksemburg – Unia Europejska, 2011

Geller E. S., The psychology of safety, Chlinton Book Company, Radmor, Pensylvania, 1996

Glend A. I. Stanton N.A., Perspetives of safety culture, Safety Science, vo. 34 no 1-3, 2000

Guldenmund F., The nature of safety culture: a review of theory and research, Safety Science 2000 vol.34, no1-3

Koneczny F., Etyki a cywilizacje, Dom Wydawniczy Ostoja, 2004

Kowalski J., Krzyśków B., Procesy pracy, pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy, Nauka o pracy bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, red. naukowa D.

Koradecka, Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000, Warszawa, s.13

Kowalski J., Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce, w: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, red. Nauk. D. Koradecka, Warszawa, CIOP, 1999, s.643

Mearns K.J., Flin R., Assessing the state of organizational safety – culture or climate? CurrentPsychology, vol. 18 no 1/1999

Obolewicz J., Bezpieczeństwo pracy w budownictwie, Wyd. Unimedia, 2012, 254s.

Obolewicz J., Culture of work safety in the implementation of antropogenic, construction objects, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych nr /2016, 2016, s.10-14

Obolewicz J., Demoskopia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2018, 184s.

Obolewicz J., Koordynacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budowlanym procesie inwestycyjnym, w: Przegląd budowlany nr 2/2011, 2011, s. 60-63

Obolewicz J., Kultura bezpieczeństwa pracy i zdrowia zawodowego w organizacji: [rozdz. w:]Badania naukowe Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Wyd. WszechnicyMazurskiej, Episteme 70/2007, 2007, s.59-69

Obolewicz J., Problemy kształtowania kultury bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, Praca i Zdrowie nr 9/2011, 2011, s. 22-26 Obolewicz J., Wybrane aspekty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych, Modern Engineering, Rocznik 1/2018, art.1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Rychta D., Ocena techniczna istniejącego budynku użyteczności publicznej w kontekście jego dalszej eksploatacji oraz nowych zamierzeń budowlanych na przykładzie budynku przedszkola, Modern Engineering, Rocznik 1/2016, s.40-52

Sadłowska-Wrzesińska J., Gruszka J., Kompetencja etyczna – kluczowy element projakościowych aspektów zarzadzania bezpieczeństwem pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 72, Organizacja i zarządzanie, 2017, s.187-198

Szruba M., Bezpieczeństwo w budownictwie, nr Styczeń – luty 2017, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2017, s.23-25

Szymanik T, Janczarek G., Zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów( art. 1), Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych nr 3-4/2018

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy

Wołk Z., Zadania pedagogiki pracy wobec zmian współczesnego świata. Pedagogika Pracy nr 42, 2003, s.57-67

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.