O POTRZEBIE USTANOWIENIA SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANEJ W ZAKRESIE BUDOWLI OCHRONNYCH
PDF (Język Polski)

Keywords

building law
technical specializations
protective structure
building structure

Abstract

The paper presents and justifies the proposal to create a specialization (to design and build without restrictions) in the field of protective buildings under building rights in the construction and construction specialty.

PDF (Język Polski)

References

Baryłka A., Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji. wyd. 2, CRB, Warszawa, 2018.

Baryłka A., Wymagania techniczno-prawne w zakresie inwestycyjnego procesu budowlanego. Chłodnictwo, nr 10, 2016.

Baryłka A., Wymagania techniczno-prawne w zakresie eksploatacyjnego procesu budowlanego. Chłodnictwo, nr 11, 2016.

Baryłka A., Oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania. Przegląd Techniczny nr 11-12, 2016.

Baryłka A., Zagadnienie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, nr 3, 2016.

Baryłka A., Monitoring ważnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. II Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna nt. Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, Warszawa, 2017.

Baryłka A., Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Część I. Problemy techniczno-prawne diagnostyki obiektów budowlanych. wyd. CRB, Warszawa, 2018.

Baryłka A., Baryłka J., Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po prawie z komentarzem. wyd. 2, POLCEN, Warszawa, 2016.

Baryłka A., Baryłka J., Eksploatacja obiektów budowlanych. Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Wyd. CRB, Warszawa, 2016.

Baryłka A., Szafrański M., Kwiatkowski P., Nowe zasady postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w Polsce Przegląd Techniczny, nr 6-7, 2019.

Baryłka A., Gruszewski A., Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny. wyd. CRB, Warszawa, 2019.

Obolewicz J., Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie, wyd. Unimedia, Warszawa, 2014.

Obolewicz J., Obiekty techniczne we współczesnym świecie. [http://mengineering.eu/wp-content/uploads/2015/12/1.-Obolewicz-J.-Modern-ENG-.pdf].

Obolewicz J., Baryłka A., Aspekty logistyczne bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budowlanym procesie inwestycyjnym. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Inżynieria

Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, Warszawa, 19-20.11.2015.

Substyk M., Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych. Wyd. ODDK Gdańsk, wyd. 2,

Szafrański M., Budownictwo schronowe w Republice Słowackiej, Przegląd Obrony Cywilnej, nr 06, 2015.

Szafrański M., Budownictwo schronowe na Litwie, Przegląd Obrony Cywilnej, nr 02, 2016.

Sołowin R., Rozwiązania systemowe budownictwa schronowego w krajach UE. Warsztaty Biura ds.

Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP. Bydgoszcz, 27-28.04.2011.

Szcześniak Z., Budowle schronowe Obrony Cywilnej w Polsce – stan dzisiejszy i kierunki rozwoju, Wyd. WAT, Warszawa, 2011.

Szcześniak Z., Kwiatkowski P., Szafranski M., Najnowsze projekty rozwiązań prawnych w zakresie budownictwa schronowego, wyd. WAT, Warszawa, 2017.

Szcześniak Z., Kształtowanie schronów podstawowej odporności dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, Wyd. WAT, Warszawa, 2015.

Szcześniak Z., Charakterystyka podstawowych zagrożeń i czynników rażących uwzględnionych w procesie kształtowania schronów i ukryć. XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej nt. Inżynieria Bezpieczeństwa – Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „Ekomilitaris 2012”, Zakopane, 2012.