Publikacje wydawnictwa

Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych prezentuje następujące publikacje:

„Uprawnienia budowlane” – wydanie 2

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:

 • Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
 • Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
 • Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
 • Zagadnienia praktyki zawodowej,
 • Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
 • Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
 • Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień  budowlanych,
 • Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
 • Zagadnienie uzyskiwania  specjalizacji techniczno-budowlanych.
 • Przykładowe 714 pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny) z zakresu:
  • przepisów ustawy – Prawo budowlane,
  • przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
  • przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane
  • przepisów (ustaw i  aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.
 • Przykładowe 353 pytań egzaminacyjnych na egzamin ustny.

W opracowaniu zawarto 20  rysunków i schematów obrazujących stosowane  procedury postępowania.

uprawnienia budowlaneUprawnienia budowlane (wydanie 2)

Pytania na egzamin pisemny i ustny
Stan prawny na 07.03.2016 r.

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-7-5, stron 388

Cena detaliczna 50 zł 


„Testy na uprawnienia budowlane”

Najnowsza seria kierowana jest do szerokiego grona odbiorców , którzy planują podjąć wysiłek zdobycia uprawnień budowlanych, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów inżynierów budownictwa – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w poszczególnych specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej.

Wszystkie pozycje zawierają zagadnienia z zakresu wiedzy techniczno-prawnej, do znajomości, których są zobowiązane osoby zamierzające podjąć próbę zdania egzaminu pisemnego na uprawnienie budowlane.

Pytania testowe skonstruowano w konwencji trzech odpowiedzi, wśród których występuje tylko jedna właściwa odpowiedź. Poprawne odpowiedzi, dla każdego testu,  wyróżniono w tabelach na końcu książki.  Czytelnik może samodzielnie rozwiązywać załączone testy, dokonywać punktowej ich oceny oraz sprawdzać, czy mieści się ona w wymaganych granicach do zaliczenia testu. Zamieszczone pytania obejmują wybrane pytania publikowane na stronach internetowych PIIB, IARP oraz uzupełnione o pytania własne.

okladka_arch_wwwTesty na uprawnienia budowlane

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
Cześć 1

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-8-2

Cena detaliczna 50 zł 

okladka_kons_wwwTesty na uprawnienia budowlane

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Część 2

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-6-8

Cena detaliczna 50 zł 

okladka_sanTesty na uprawnienia budowlane

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Część 3

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-9-9

Cena detaliczna 50 zł 

ele_wwwTesty na uprawnienia budowlane

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Cześć 4

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-0-9

Cena detaliczna 50 zł 

mosty_wwwTesty na uprawnienia budowlane

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
Cześć 5

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-1-6

Cena detaliczna 50 zł 

drogi_wwwTesty na uprawnienia budowlane

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
Cześć 6

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-2-3

Cena detaliczna 50 zł 

 


 

„Eksploatacja obiektów budowlanych. Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości”

W książce omówiono kompleksowo zagadnienia techniczno-prawne, których znajomość jest niezbędna w procesie eksploatacji obiektów budowlanych. Zagadnienia te ujęto w 12 rozdziałach zawierających 97 rysunków i schematów obrazujących złożone procedury postępowania, 12 fotografii oraz wykaz  114 pozycji wykorzystanej literatury technicznej. Książka jest kierowana, w szczególności, do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, może być ona również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich osób interesujących się praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

W pracy:

1)  Omówiono podstawowe pojęcia dotyczące procesu eksploatacyjnego obiektów budowlanych eksponując podstawowe zasady ich użytkowania, utrzymywania i zarządzania.

2) Scharakteryzowano podstawy prawne funkcjonowania systemu eksploatacji obiektów budowlanych, wyróżniając istotne przepisy prawa budowlanego oraz przepisy z obszaru budownictwa, które powinien znać właściciel (zarządca) obiektu budowlanego.

3) Omówiono obiekty budowlane jako podmioty procesu eksploatacyjnego wyjaśniając: pojęcie obiektu budowlanego, klasyfikację obiektów, zagadnienie właściwości obiektu, stanu obiektu i procesu zmiany jego stanu pod wpływem oddziaływań występujących w przewidywanym okresie jego użytkowania oraz wymagania techniczne, stawiane w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i utrzymywania obiektu.

4) Omówiono obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego w procesie jego eksploatacji wynikające z różnych przepisów prawa.

5)  Omówiono najważniejsze problemy występujące w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, takie jak zawilgocenie, utrzymanie w sezonie zimowym, utrzymanie zieleni, samowole budowlane, użytkowania obiektów zabytkowych, termomodernizacja obiektów,  usuwania azbestu, korozja oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów – sygnalizując istotę problemów oraz stosowane metody rozwiązywania.

6) Omówiono problemy bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji eksponując podstawowe informacje odnoszące się do pojęcia bezpieczeństwa obiektu budowlanego, konieczności i form monitorowania stanu bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, w tym również czynności kontrolne dokonywane przez organy państwowe w procesie eksploatacji obiektu budowlanego.

7) Omówiono zagadnienia diagnostyki technicznej obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji przedstawiając uwarunkowania tych działań, formy i zakres badań diagnostycznych oraz wymagania w zakresie sporządzania opracowań technicznych jako efektów tych badań, Zasygnalizowano również podstawowe elementy procedury oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych oraz ich naprawy.

8)  Omówiono,  w szerokim ujęciu, zagadnienie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych eksponując praktyczne aspekty ich dokonywania i dokumentowania.

9) Omówiono zagadnienie robót budowlanych podejmowanych w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, w tym definicje i klasyfikacje robot budowlanych, przyjęte w przepisach prawa, eksponując w szczególności ustawę – Prawo budowlane. Wyjaśniono również zasady analizy robot budowlanych z uwagi na uwarunkowania prawne ich realizacji.

10) Omówiono  zadania organów administracji państwowej właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych oraz ich rolę  w procesie eksploatacji tych obiektów.

11) Omówiono zagadnienie odpowiedzialności prawnej właścicieli i zarządców w procesie eksploatacji obiektów budowlanych związanej z niedotrzymaniem obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.

12)  Przedstawiono zagadnienie orzecznictwa w procesie eksploatacji obiektów budowlanych.

Praca zawiera informacje, aktualne z uwagi na stan prawny obowiązujący na dzień 20.04.2016 r.

EOB_wwwEksploatacja obiektów budowlanych

Poradnik dla zarządców i właścicieli nieruchomości

Autorzy opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA, dr inż. Jerzy BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-5-1

 


 

 

„Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń”

W serii zaprezentowano najnowsze rozporządzenia, przepisy i normy oraz stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony w pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach energetycznych.

Książki mogą być wykorzystane zarówno przez osoby, które chcą zapoznać się z szeroko pojętą tematyką urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych, jak i przez osoby ubiegające się o uzyskanie Świadectw Kwalifikacyjnych, które uprawniają do zajmowania się instalacjami i sieciami w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym na stanowisku, eksploatacji (E) i dozoru (D). Materiały zawierają wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie kwalifikacyjnym. Ze względów praktycznych w opracowaniu wyodrębniono rozdziały adekwatnie do rodzajów sieci, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.  Dodatkowo wszystkie rozdziały, w każdej z pozycji zakończone są zestawem pytań kontrolnych, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzić zasób posiadanej wiedzy i stopień przygotowania do egzaminu. Wszystkie publikacje są recenzowane przez niezależny zespół ekspertów danych specjalności. Publikacja została podzielona na trzy grupy, odpowiednio:

 przod_1 Grupa 1.

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energię elektryczną.

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA
ISBN 978-83-942194-0-6,
stron 94,

Cena detaliczna 35 zł

 przod_2Grupa 2.

 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne  urządzenia energetyczne.

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA
ISBN 978-83-942194-1-3,
stron: 112

Cena detaliczna 35 zł 

przod_3 Grupa 3.

 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające  paliwa gazowe.

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA
ISBN 978-83-942194-2-0,
stron 88

Cena detaliczna 35 zł  

oraz część dotyczącą przepisów ogólnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy:

przod_0 Część ogólna

 Przepisy ogólne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy eksploatacji urządzeń,  instalacji i sieci.

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA
ISBN 978-83-942194-3-7,
stron 102

Cena detaliczna 35 zł 

 

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.