Komunikat nr 1 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych,

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

serdecznie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej

Konferencji Naukowo – Technicznej pt.:

„PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH”

PATRONAT HONOROWY:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Warszawski Dom Technika
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Lotnicza Akademia Wojskowa
Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej

 

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem konferencji jest przedstawienie:
• praktycznych aspektów rozwoju teorii inżynierii bezpieczeństwa wszelkich obiektów tj. maszyn, urządzeń, pojazdów, obiektów budowlanych itd.
• stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
• kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
• metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji;
• zagadnień rozwoju bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;
• ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 roku w Warszawie . W konferencji weźmie udział około 250 – 300 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną referaty pro¬blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach oraz w formie recenzowanej monografii naukowej.

Komitet Honorowy Konferencji:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT – JM Rektor Politechniki Warszawskiej

Członkowie Komitetu Honorowego:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz BOHDAL – JM Rektor Politechniki Koszalińskiej,
Prof. dr hab. inż. Lech DZIENIS – JM Rektor Politechniki Białostockiej,
Prof. dr hab. Roman ENGLER – JM Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży,
Insp. dr Marek FAŁDOWSKI – JM Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO – JM Rektor Politechniki Lubelskiej,
Prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR – JM Rektor Politechniki Krakowskiej,
Prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI – JM Rektor Politechniki Poznańskiej,
Prof. dr hab. inż. Zbigniew ŁUKASIK – JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS – JM Rektor Politechniki Wrocławskiej,
Prof. dr hab. inż. Tadeusz MARKOWSKI – JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej,
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK – JM Rektor Politechniki Śląskiej,
Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK – JM Rektor Politechniki Gdańskiej,
Gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ – JM Rektor-Komendant Akademia Sztuki Wojennej,
Prof. dr Iwona PRZYCHOCKA – JM Rektor Uczelni Techniczno-Humanistycznej w Warszawie,
Prof. dr hab. inż. Tadeusz SŁOMKA – JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Gen bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – JM Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej,
Kadm. prof. dr hab. inż. Tomasz SZUBRYCHT – JM Komendant – Rektor Akademia Marynarki Wojennej,
Prof. dr hab. inż. Sławomir WIAK – JM Rektor Politechniki Łódzkiej.

Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. zw. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ – Instytut Techniki Budowlanej,

Członkowie Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. inż. Tomasz BABUL – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz BĄK – Wojskowa Akademia Techniczna,
Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej BORUSIEWICZ – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Prof. zw. dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Anatoly GURINOVICH – National Technical University (Białoruś),
Prof. dr hab. inż. Boris V. GUSEV – Rosyjska Akademia Inżynierii (Rosja)
Prof. dr hab. inż. Marek IWAŃSKI – Politechnika Świętokrzyska,
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy JELEŃKOWSKI – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Prof. zw. dr hab. inż. Walery JEZIERSKI – Tamborski Państwowy Uniwersytet Techniczny (Rosja)
Prof. dr hab. inż. Jan KEMPA – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej KOLASA – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK – Politechnika Rzeszowska,
Prof. zw. dr hab. Lech KOŚCIELECKI – Wojskowa Akademia Techniczna,
Prof. dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. inż. Sergei LEONOVICH – National Technical University (Białoruś),
Gen. bryg. prof. dr hab. Julian MAJ – Wojskowa Akademia Techniczna,
Prof. dr hab. inż. Rashid MANGUSHEV – Petersburg University (Rosja)
Prof. dr hab. inż. Sergii MYKYTENKO – Narodowy Techniczny Uniwersytet (Ukraina)
Prof. dr inż. Andrzej S. NOWAK – Auburn University (USA),
Płk prof. dr hab. Wojciech NYSZK – Akademia Sztuki Wojennej,
Prof. dr hab. inż. Andrzej PAPLIŃSKI – Wojskowa Akademia Techniczna,
Prof. dr hab. Adam RADOMYSKI – Lotnicza Akademia Wojskowa,
Prof. zw. dr hab. Jerzy SIKORSKI – Prywatna Wyższa Szkołą Zawodowa w Płocku
Prof. dr hab. inż. Zbigniew SZCZEŚNIAK – Wojskowa Akademia Techniczna,
Prof. dr inż. Maria SZERSZEŃ – University of Nebraska Lincoln (USA)
Prof. dr hab. inż. Viktar TUR – Brest State Technical University (Białoruś)
Prof.zw. dr hab. inż. Adam WIŚNIEWSKI – Wojskowy Instytut Uzbrojenia,
Prof. dr. hab. inż. Jozef ŽIVČÁK – Techniczny Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. arch. Adam BARYŁKA – OW SIMP,  SITPMB.

Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Naukowych
Prof. nadzw. dr hab. inż. Artur RUSOWICZ – Politechnika Warszawska, OW SIMP

Wiceprzewodniczący ds. kontaktów międzynarodowych
Dr inż. Jerzy OBOLEWICZ – Politechnika Białostocka,
Dr inż. Elena KISEL – Brest State Technical University (Białoruś)
Dr inż. Paweł STATKEVICH – National Technical University (Białoruś),

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – Politechnika Warszawska,
Dr inż. Anna SZCZEŚNIAK – Wojskowa Akademia Techniczna,
Dr inż. Jarosław SIWIŃSKI – Wojskowa Akademia Techniczna,
Mgr inż. Leszek BARANOWICZ – SITPMB,

Sekretariat Konferencji:
Anna KRAUZE, Małgorzata BOGDANIUK, Artur GRUSZEWSKI

PATRONAT MEDIALNY KONFERENCJI
• Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych,
• Modern engineering,
• Materiały budowlane
• Safety & defense,
• Przegląd techniczny,
• Rzeczoznawca,
• Biegły sądowy,
• Portal kujawsko – pomorski,
• Szkło i ceramika.

Terminarz:
Do 31.05.2019 – zgłoszenie udziału i nadesłanie streszczeń referatów w języku polskim i angielskim zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść nieprzekraczającą objętości 1 strony A4 pocztą elektroni¬czną na adres: owsimp_konferencja@wp.pl.
Do 17.06.2019 – powiadomienie autorów o przyjęciu zgłoszo¬nego referatu i przekazanie wymagań redakcyjnych.
Do 30.06.2019 – przesłanie przez autorów pełnego tekstu referatu i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Konferencji.
Do 15.07.2019 – ostateczna kwalifikacja referatów, ustalenie szczegółowego programu Konferencji.

Koszt konferencji:
• koszt uczestnictwa dwudniowej konferencji n- t wynosi 250 zł / dla członków FSNT NOT koszt wynosi 150zł (cena zawiera materiały konferencyjne, uczestnictwo w 2 dniowych obradach konferencyjnych, obiad),
• publikacja jednego artykułu w recenzowanej monografii naukowej wynosi 150 zł dla uczestnika konferencji,
• uczestnictwo w uroczystej Gali w dniu 19.09.2019 wynosi 150 zł.

Opłaty za udział w konferencji n-t należy dokonywać do dnia 31.07.2019 na podany adres organizatora:

Oddział Warszawski SIMP
ul. Czackiego 3/5, 00 – 043 Warszawa
Numer konta 41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

z dopiskiem „III Konferencja Naukowo-Techniczna” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko)
oraz danych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

UWAGA! PODCZAS KONFERENCJI MOŻLIWE BĘDZIE ODBYCIE DODATKOWO PŁATNYCH KURSÓW
I SZKOLEŃ W ZAKRESACH:
• Szkolenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub/i dozoru grup 1,2,3. Po szkoleniu można będzie przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją numer 614 powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działającą przy Oddziale Warszawskim SIMP.
• Szkolenie dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP. Jest to szkolenie dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 [11] § Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem.
• Szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny maszyn urządzeń i pojazdów.