Komunikat nr 1 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

serdecznie zapraszają do udziału w
III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej pt.:
„PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH”

PATRONAT HONOROWY:
Główny Urząd Miar
Urząd Dozoru Technicznego
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej
Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej
Warszawski Dom Technika
Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej
NOT FSNT Rada w Lublinie
Prezes Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem konferencji jest przedstawienie:
• praktycznych aspektów rozwoju teorii inżynierii bezpieczeństwa wszelkich obiektów tj. maszyn, urządzeń, pojazdów, obiektów budowlanych itd.
• stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
• kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
• metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania,
wykonaw¬stwa i eksploatacji;
• zagadnień rozwoju bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;
• ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 roku w Warszawie . W konferencji weźmie udział około 250 – 300 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną referaty pro¬blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach oraz w formie recenzowanej monografii naukowej.

Komitet Honorowy Konferencji:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT – JM Rektor Politechniki Warszawskiej

Członkowie Komitetu Honorowego:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz BOHDAL – JM Rektor Politechniki Koszalińskiej
Prof. dr hab. inż. Lech DZIENIS – JM Rektor Politechniki Białostockiej
Prof. dr hab. Roman ENGLER – JM Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
Insp. dr hab. Marek FAŁDOWSKI – JM Rektor Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO – JM Rektor Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR – JM Rektor Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI – JM Rektor Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Zbigniew ŁUKASIK – JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS – JM Rektor Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Tadeusz MARKOWSKI – JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK – JM Rektor Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK – JM Rektor Politechniki Gdańskiej
Gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ – JM Rektor-Komendant Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr Iwona PRZYCHOCKA – JM Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Tadeusz SŁOMKA – JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie
Kadm. prof. dr hab. inż. Tomasz SZUBRYCHT – JM Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Prof. dr hab. inż. Sławomir WIAK – JM Rektor Politechniki Łódzkiej

Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. zw. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Członkowie Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. inż. Tomasz BABUL – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz BĄK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej BORUSIEWICZ – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Prof. zw. dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Anatoly GURINOVICH – National Technical University (Białoruś)
Prof. dr hab. inż. Boris V. GUSEV – Rosyjska Akademia Inżynierii (Rosja)
Prof. dr hab. inż. Marek IWAŃSKI – Politechnika Świętokrzyska
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy JELEŃKOWSKI – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Prof. zw. dr hab. inż. Walery JEZIERSKI – Tamborski Państwowy Uniwersytet Techniczny (Rosja)
Prof. dr hab. inż. Jan KEMPA – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej KOLASA – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK – Politechnika Rzeszowska
Prof. zw. dr hab. Lech KOŚCIELECKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Sergei LEONOVICH – National Technical University (Białoruś)
Prof. dr hab. inż. Rashid MANGUSHEV – Petersburg University (Rosja)
Płk prof. dr hab. Szymon MITKOW – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Sergii MYKYTENKO – Narodowy Techniczny Uniwersytet (Ukraina)
Prof. dr inż. Andrzej S. NOWAK – Auburn University (USA)
Płk prof. dr hab. Wojciech NYSZK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Andrzej PAPLIŃSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Prof. dr hab. Adam RADOMYSKI – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Prof. zw. dr hab. Jerzy SIKORSKI – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Prof. dr hab. inż. Zbigniew SZCZEŚNIAK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Prof. dr inż. Maria SZERSZEŃ – University of Nebraska Lincoln (USA)
Prof. dr hab. inż. Viktar TUR – Brest State Technical University (Białoruś)
Prof.zw. dr hab. inż. Adam WIŚNIEWSKI – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
Prof. dr. hab. inż. Jozef ŽIVČÁK – Techniczny Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. arch. Adam BARYŁKA

Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Naukowych
Prof. nadzw. dr hab. inż. Artur RUSOWICZ – Politechnika Warszawska, OW SIMP

Wiceprzewodniczący ds. kontaktów międzynarodowych
Dr inż. Jerzy OBOLEWICZ – Politechnika Białostocka,
Dr inż. Elena KISEL – Brest State Technical University (Białoruś)
Mgr inż. Paweł STATKEVICZ – National Technical University (Białoruś)
Członkowie Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – Politechnika Warszawska
Dr inż. Tomasz KOŚCIELECKI – OW SIMP
Dr inż. Bartłomiej PIEŃKO – WAT
Mgr inż. Leszek BARANOWICZ – SITPMB
Artur GRUSZEWSKI – CRB

Sekretariat Konferencji:
Anna KRAUZE, Małgorzata BOGDANIUK

PATRONAT MEDIALNY KONFERENCJI
• Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
• Modern Engineering
• Materiały Budowlane
• Safety & Defense
• Przegląd Techniczny
• Rzeczoznawca
• Biegły Sądowy
• Portal Kujawsko – Pomorski
• Szkło i Ceramika

Terminarz:
Do 31.05.2019 – zgłoszenie udziału i nadesłanie streszczeń referatów w języku polskim i angielskim zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść nieprzekraczającą objętości 1 strony A4 pocztą elektroni¬czną na adres: owsimp_konferencja@wp.pl.
Do 17.06.2019 – powiadomienie autorów o przyjęciu zgłoszo¬nego referatu i przekazanie wymagań redakcyjnych.
Do 30.06.2019 – przesłanie przez autorów pełnego tekstu referatu i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Konferencji.
Do 15.07.2019 – ostateczna kwalifikacja referatów, ustalenie szczegółowego programu Konferencji.

Koszt publikacji  w monografii naukowej 1 artykułu wynosi netto 550 zł

Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszym zarejestrowaniu na naszej stronie 31.07.2019 na podany adres Organizatora.

 

 

 

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.