Wydanie 1-2 / 2018

Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer (1-2/2018) Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. W numerze tym znajdziecie Państwo 12 niezwykle ciekawych artykułów.
 1. ODPADY KOPALNIANE JAKO WYTRZYMAŁY GRUNT ANTROPOGENICZNY WYKORZYSTYWANY W NOWOCZESNYCH KONSTRUKCJACH GEOTECHNICZNYCH
 2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A PROCESY WYTWARZANIA I STOSOWANIA WYROBÓW DLA BUDOWLANYCH OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH
 3. THE ASSESSMENT OF NANOSILICA INFLUENCE ON SELECTED CEMENT COMPOSITES PROPERTIES WITH DIFFERENT PLASTICIZERS
 4. THE IMPACT OF THE METHOD OF ANCHORING THE FAÇADE TEXTURE LAYER ON THE DURABILITY OF IS FIXING
 5. CLASSIFICATION AND TYPES OF CONSTRUCTION FACILITIES
 6. ANALIZA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 7. BADANIE KINEMATYKI RUSZTU RUCHOMEGO SCHRONOWEGO ZAWORU PRZECIWWYBUCHOWEGO
 8. BEZPIECZEŃSTWO A RACJONALIZACJA KOSZTÓW BUDOWY ORAZ UTRZYMANIA  HALI STALOWEJ W CENTRALNEJ BAZIE MAGAZYNOWEJ
 9. PROBLEMY CIEPLNO – WILGOTNOŚCIOWE WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO WYKONAWSTWA I EKSPLOATACJI BUDYNKÓW
 10. NOŚNOŚĆ DYNAMICZNA DŹWIGARA KRATOWEGO ZE WZGLĘDU NA OBCIĄŻENIA CYKLICZNE
 11. BETONY NOWEJ GENERACJI Z PROSZKÓW REAKTYWNYCH
 12. BROŃ ELEKTROMAGNETYCZNA - ZAGROŻENIA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym numerem Redakcja czasopisma  

ARTYKUŁ 1

dr inż. MONIKA GWÓŹDŹ – LASOŃ

Politechnika Krakowska, Instytut Geotechniki

 ODPADY KOPALNIANE JAKO WYTRZYMAŁY GRUNT ANTROPOGENICZNY WYKORZYSTYWANY W NOWOCZESNYCH KONSTRUKCJACH GEOTECHNICZNYCH

STRESZCZENIE

Jednym z etapów realizacji interdyscyplinarnych projektów geotechnicznych jest kompleksowa analiza możliwości jakie daje dany obszar, na wzmocnienie słabych gruntów przeznaczonych na nowe cele inwestycyjne, sposobami, które pozwalają wykorzystać lokalne materiały w sposób normowo dopuszczalny, ekonomiczny i ekologiczny. Nowe trendy są wykorzystywane przy budowie nowych obiektów inżynierskich, gdzie w warstwy podbudowy, czy warstwy stabilizujące słabe podłoże gruntowe, wbudowywane są materiały antropogeniczne z uwagi na możliwość wyczerpania się źródeł złóż naturalnych. Odpady, powstające podczas eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego to niewykorzystane źródło materiału o dobrych parametrach wytrzymałościowych. Jednocześnie jest to materiał o różnorodnych i zmiennych właściwościach w poszczególnych przedziałach czasowym. W ramach niniejszej pracy przedstawiono procedurę wykorzystania odpadów kopalnianych jako grunt antropogeniczny w konstrukcji gabionów w geotechnicznym projekcie stabilizacji skarpy. Przeprowadzone badania potwierdziły, że analizowany materiał z jednej z hałd posiada dobre parametry geotechniczne i może być użyty do zaprojektowanego zastosowania geotechnicznego, zastępując lub uzupełniając dużo droższe materiały rodzime. Z uwagi na specyfikę gruntu antropogenicznego parametry nośności muszą być każdorazowo sprawdzenie, a sprawdzenie stateczności lub nośności projektu geotechnicznego najlepiej sprawdzać na modelach numerycznych.

Słowa kluczowe: grunt antropogeniczny, odpady kopalniane, parametry geotechniczne, oddziaływania geotechniczne i inżynierskie, konstrukcje geotechniczne.

THE ANTHROPOGENIC GROUND COME FROM MINING WASTES USED IN MODERN GEOTECHNICAL STRUCTURES

SUMMARY

One of the stages of the realization of interdisciplinary geotechnical projects is a complex analysis of the opportunities which offered review areas to strengthen the weak subsoil earmarked for new investment objectives. This approach applies to use local materials in a way where civil engineering norms, engineering, economic and ecological standarts are allowed. New trend is observed in the construction of new engineering structures, where the foundation layer or layers of stabilizing weak subsoil are rebuilt on anthropological materials causing the possibility of the exhaustion of the natural resources. The waste generated during the operation and processing of coal waste are represents an untapped source materials with good endurance parameters. However, it is a material possessing globally unknown properties. This article presents procedure the use of mining waste as a anthropogenic ground in the gabions construction in stabilization project of slopes. The results of studies numerical tests have confirmed that the analysed material from one of slagheap that had to be revitalized complexion have good geotechnical parameters and can be used for solution designed as a much cheaper material. The structures with the use of such anthropogenic ground should be designed individually on the basis of numerical calculations.

Keywords: anthropogenic ground, mining wastes, geotechnical parameters,  geotechnical and engineering impact, geotechnical construction,

 

ARTYKUŁ 2

dr inż. GENOWEFA ZAPOTOCZNA-SYTEK  prof. ICiMB

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A PROCESY WYTWARZANIA I STOSOWANIA WYROBÓW DLA BUDOWLANYCH OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH

 STRESZCZENIE

Zrównoważony rozwój jest koniecznością wobec bardzo szybkiego tempa przyrostu ludności świata, rosnącego zapotrzebowania na surowce oraz energię, zwiększanie poziomu aspiracji społeczeństw.

W artykule omówiono tematykę zrównoważonego rozwoju (ZR) w odniesieniu do budownictwa gdzie realizacja założeń ZR ma strategiczne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego.

Podkreślono zasadność rozwijania technologii wytwarzania materiałów i wyrobów budowlanych, których wytwarzanie i stosowanie wpisują się w uwarunkowania zrównoważonego rozwoju (np. autoklawizowany beton komórkowy).

Zwrócono uwagę na potrzebę zrozumienia, że na technologię wytwarzania nie można patrzeć tylko od strony rozwiązania technicznego, możliwości sprzedaży produktu ale również należy je bezwzględnie odnosić do zagadnień ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.

Podkreślono zasadność projektowania zintegrowanego szczególnie  w fazie projektowania inwestycji co pozwala na osiągnięcie wspólnego celu jakim jest zaplanowane wybudowanie  i użytkowanie budynku antropogenicznego zoptymalizowanego pod względem zużycia energii pierwotnej, obciążenia środowiska naturalnego i kosztów określonych w cyklu życia budynku przy zapewnieniu realizacji zadanej funkcji użytkowej.

Wskazano na zasadność podejmowania wspólnych inicjatyw organizacji o zasięgu światowym, ponad rządowych, międzynarodowych, stowarzyszeń międzynarodowych i organizacji normalizacyjnych (CEN, ISO) dla realizacji zrównoważonego rozwoju w skali świata.

Słowa kluczowe: Zrównoważony rozwój, budownictwo, obiekty antropogeniczne, beton komórkowy, projektowanie zintegrowane.

SUMMARY

Sustainable development is a necessity in view of the very rapid growth of the world population, the increasing demand for raw materials and energy, the increasing aspirations of the population.

The article discusses the topic of sustainable development (ZR) in construction, where the implementation of the ZR is of strategic importance for the protection of the environment.

The importance of developing technologies for the manufacture of building materials and products, the production and use of which are in line with sustainable development (eg autoclaved aerated concrete) have been emphasized.

Attention was drawn to the need to understand that the technology of production can not be seen only from the technical side of the product, but also on the ecological, economic and social aspects of the product.

It emphasized the importance of integrated design especially in the investment design stage, which allows to achieve the common goal of the planned construction and use of the anthropogenic building optimized for primary energy consumption, environmental load and life cycle costs, while ensuring the required function.

It has been suggested that international organizations, worldwide, international associations and standardization organizations (CEN, ISO) should work together to achieve sustainable development on a global scale.

Keywords: Sustainability, construction, anthropogenic objects, aerated, concrete, integrated design.

 

ARTYKUŁ 3

JAKUB POPŁAWSKI

MSc Eng, Department of Construction Materials, Technology and Organization, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, PhD student

 THE ASSESSMENT OF NANOSILICA INFLUENCE ON SELECTED CEMENT COMPOSITES PROPERTIES WITH DIFFERENT PLASTICIZERS

SUMMARY

At world-wide production over 30 billion of tones, concrete is one of the most popular construction materials, at the same time the amount of carbon dioxide derived from cement industry is estimated to 5-7% of world annual CO2 emissions. By enhancing concrete’s properties, the application of nanoparticles to cement composites production could diminish the carbon footprint of the industry. Nanosilica is researched with an aim to enhance mechanical properties and durability of concrete. The aim of this study is to assess the influence of nano-silica on compressive strength, density and water absorption of cement paste with an addition of two plasticizers with different chemical base. The consistency of fresh cement paste with plasticizers was measured. The dosage of nano-silica was 1%, 2% or 3% of binder mass. The addition of nano-silica severely reduced the consistency of cement paste. The enhancement of early compressive strength was observable.

 

ARTYKUŁ 4

DARIUSZ TOMASZEWICZ

Academy of Agrobusiness in Łomża, assistant

 THE IMPACT OF THE METHOD OF ANCHORING THE FAÇADE TEXTURE LAYER ON THE DURABILITY OF IS FIXING

 SUMMARY

The subject of this article is to test the shear strength of the anchorage, based on diagonal brackets. The tests were carried out on six three-layer samples with a size of 40 x 20 x 17 cm. The samples have been designed to represent a section of a three-layer wall in large-plate buildings and made on an adequate scale with wire mesh reinforcement of Ø 3 mm and a mesh size of 3 x 3 cm. In three samples Ø 6 mm Ø hangers with a diagonal support arm were concreted, and in three others with a „V” shape. The hangers were interlocked with Ø 6 mm anchoring rods to stabilize the mesh embedded in the texture layer. The samples were made of concrete of class C 12/15, while the inner layer was thermal insulation in the form of expanded polystyrene.

Tests of the resistance of the pull-out anchors were carried out using Hydrajaws 2008 Pull-out Tester. Each anchor was tested individually. Bonded anchors M 12 were used. The results were summarized in 15 tests (9 diagonal anchors and 6 points). The tests were carried out until the anchor fixings were destroyed. The increase in force during a single attempt was determined on the basis of a video recording in relation to each attempted extraction. When attempts were made to remove the diagonal anchors, steel brackets and angular wooden washers were used to achieve the effect of axial removal of anchors. The role of diagonal anchors in the work of the three-layer element has been discussed.

Keywords: anchorage, façade, texture layer, durability, fastening

 

ARTYKUŁ 5

ADAM BARYŁKA, Ph.D., Engineer 

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa

 CLASSIFICATION AND TYPES OF CONSTRUCTION FACILITIES

 SUMMARY

The paper presents current classification and types of construction facilities deriving from legal regulations.

Keywords: construction facility, classification, construction law

 

ARTYKUŁ 6

M.BABIŃSKA, E.GĄSOWSKA, P.GODLEWSKA, E.GORSZEWSKA

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Koło naukowe PLANISTA, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok

 ANALIZA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

STRESZCZENIE

Narwiański Park Narodowy to jeden z 23 parków narodowych znajdujących się na obszarze Polski. Mają w nim miejsce wyłącznie szlaki wodne, natomiast szlaki piesze i wodne znajdują się na terenie jego otuliny. Przepływająca przez NPN rzeka Narew jest wyjątkowym ciekiem wodnym, gdyż płynie ona licznymi rozdzielającymi i łączącymi się korytami. Jej dolina, to miejsce ostoi ptaków wodno-błotnych objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000.

Edukacja i turystyka w Narwiańskim Parku Narodowym zajmuje wysoką pozycję. Znajdują się tutaj bowiem liczne szlaki turystyczne, jak i ścieżki edukacyjne. Dolina rzeki Narew kształtowana jest bowiem nie tylko przez naturę, ale i przez działalność człowieka.

Słowa kluczowe: Narwiański Park Narodowy, walory przyrodnicze, flora, fauna, infrastruktura edukacyjna, infrastruktura turystyczna

SUMMARY

The Narwianski National Park is one of the 23 national parks of Poland. There are only waterways in the National Park. Walking trails and waterways are located in lagging of this park. The Narew is unique watercourse, because it flows numerous separating and conecting riverbed through Narwianski National Park. The  Narew River Valley is place of water birds stand covered by the European Ecological Network Natura 2000.

Education and tourism in the Narwianski National Park occupies a high position. There are numerous hiking and educational trails. The Narew River Valley is shaped not only by nature, but also by human activity

Keywords: Narwiański National Park, natural values, flora, fauna, educational infrastructure, tourist infrastructure

 

ARTYKUŁ 7

Zbigniew SZCZEŚNIAK, Roman OSTROWSKI

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 BADANIE KINEMATYKI RUSZTU RUCHOMEGO SCHRONOWEGO ZAWORU PRZECIWWYBUCHOWEGO

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono metodę i wyniki badań w zakresie kinematyki rusztu ruchomego schronowego zaworu przeciwwybuchowego. Badano rozwiązanie zaworu typu automatycznego o dużym wydatku. Badanie wykonano za pomocą szybkiej kamery wizyjnej. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do określenia sposobu doskonalenia rozwiązania.

Słowa kluczowe: kinematyka, kamera wizyjna, schronowy, przeciwwybuchowy.

SUMMARY

The method and experimental results about the kinematics of the move ring of the explosion-proof shelter valve is presented in this paper. The valve solution automatic type with high air delivery was searched. The experiment was executed by fast vision camera. The achievement results are the base to make any perfection manner of the valve solve.

 

ARTYKUŁ 8

Sławomir ONOPIUK

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

BEZPIECZEŃSTWO A RACJONALIZACJA KOSZTÓW BUDOWY ORAZ UTRZYMANIA  HALI STALOWEJ W CENTRALNEJ BAZIE MAGAZYNOWEJ 

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono propozycję rozwiązania problemu bezpiecznego projektowania, wykonawstwa oraz użytkowania hal stalowych, przewidzianych do wykorzystania w obiektach magazynowych Centralnej Bazy Magazynowej. Koncepcja budowy Centralnej Bazy Magazynowej (CBM) na potrzeby ochrony ludności została opracowana w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Centralna Baza Magazynowa docelowo będzie posiadała funkcje wspierające służby ratownicze podczas prowadzenia działań w obszarze szeroko rozumianej ochrony ludności na terenie kraju i poza granicami.

Słowa kluczowe: hala stalowa, bezpieczne projektowanie, obiekty magazynowe, centralna baza magazynowa, ochrona ludności, racjonalizacja, koszty budowy, bezpieczeństwo.

SUMMARY

Proposal of solution of problem of safe design, construction and exploitation of steel halls, which are expected to use in storage objects of Central Storage Base, was presented in this paper. Conception of construction Central Storage Base (CBM – in polish) on requirements  of protection of populations was processed in Office for Protection of Population and Affairs Civil Defense on errand of Commander in Chief of the State Fire Department. Central Storage Base will support emergency services during carrying out activities in the area of widely understood protection of populations in country and abroad.

 

ARTYKUŁ 9

Jarosław WASILCZUK, Roman OSTROWSKI

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Monika WIŚNIOCH

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Warszawa

PROBLEMY CIEPLNO – WILGOTNOŚCIOWE WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO WYKONAWSTWA I EKSPLOATACJI BUDYNKÓW

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono problemy cieplno – wilgotnościowe występujące w budynkach mieszkalnych będące następstwem wadliwego wykonawstwa budowlanego lub niewłaściwej eksploatacji.

Nadmierne straty ciepła, występowanie mostków termicznych, a także wykraplanie wilgoci na wewnętrznych powierzchniach ścian i stropów często są następstwem kumulowania się błędów wykonawczych i zaniedbań w zakresie wentylacji.

Słowa kluczowe: budynki mieszkalne, problemy cieplno-wilgotnościowe, problemy eksploatacyjne.

SUMMARY

The paper presents heat – humidity problems occurring in buildings as a result of faulty realization or incorrect exploitation. Excessive heat losses, occurrence of heat bridges and also dampness at inner walls and ceilings very often are consequence of accumulation of executive errors and neglects in the range of ventilation.

 

ARTYKUŁ 10

Aneta BRZUZY

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa  

 NOŚNOŚĆ DYNAMICZNA DŹWIGARA KRATOWEGO ZE WZGLĘDU NA OBCIĄŻENIA CYKLICZNE

STRESZCZENIE

W pracy rozważono problem zachowania stalowego dźwigara kratowego, wewnętrznie jednokrotnie statycznie niewyznaczalnego pod wpływem skupionego obciążenia węzłowego. Obciążenie to miało charakter dynamicznego impulsu I=P·τ0, powtarzającego się cyklicznie. Przyjmowano taką intensywność obciążenia, które wywoływało reakcję sprężysto-plastyczną. Poszukiwano takiej wartości P=Pp, przy której w kolejnych cyklach obciążania dyssypacja energii plastycznej zanikała. Obciążenie to jest nośnością graniczną z uwagi na przystosowanie.

Słowa kluczowe: dźwigar kratowy, nośność, obciążenia cykliczne, model dynamiczny, analizy numeryczne.

SUMMARY

This paper discusses the behavior of the statically single undetermined steel lattice girder under the pointed node load. This load action has the nature of the repeating cycles of the pulse I=P·τ0. For the assumed time τ0 such a value of the load was established that the response of the lattice girder during the initial action cycle caused the plastification of the one rod. It is due to the dynamic action that the mentioned rod receives an elastic- plastic deformation. The purpose is to find such a value of the load  P=Pp that would induce the vanishment of the plastic energy dissipation in the succeeding cycles. It is namely the load bearing capacity, resulting from the shakedown of the lattice girder to the assumed impulsive loading, that constitutes the searched value.

 

ARTYKUŁ 11

Stefania GRZESZCZYK

Politechnika Opolska, Opole

BETONY NOWEJ GENERACJI Z PROSZKÓW REAKTYWNYCH

STRESZCZENIE

W artykule na podstawie obszernego przeglądu literatury przedstawiono charakterystykę nowej generacji kompozytów na bazie cementów stosowanych w konstrukcjach inżynierskich i rehabilitacji budowli. Omówiono rolę cementu, mikrowypełniaczy, superplastyfikatorów i włókien w tych kompozytach tj. czynników pozwalających na maksymalne  upakowania cząstek w matrycy cementowej i minimalną objętość porów oraz wzrost wytrzymałości na zginanie kompozytu.

Szczególną uwagę zwrócono na kompozyty z proszków reaktywnych (Reactive Powder Concrete) w których zastąpiono kruszywo grube zmielonym kwarcem i piaskiem. Takie kompozyty zawierają aktywne mikrowypełniacze a stosowane najnowszej generacji superplastyfikatory pozwalają na obniżenie stosunku wodno cementowego w kompozycie aż do 0.2. Natomiast dodatek włókien stalowych pozwala na znaczne zwiększenie wytrzymałości na zginanie.

Przedstawiono znakomite właściwości Ductalu – kompozytu z proszków reaktywnych, który przy wytrzymałości na ściskanie od 180 do 230 MPa osiąga wytrzymałość na rozciąganie 30 do 50 MPa. Jego stosowanie umożliwia tworzenie cienkich profili i znacznych rozpiętości elementów konstrukcyjnych, wysokich lekkich i smukłych, jednocześnie trwałych i odpornych na korozję. W pracy podano kilka przykładów zastosowania Ductalu w praktyce.

Słowa kluczowe: beton, cement, kompozyty z proszków reaktywnych, ductal.

SUMMARY

Based on a broad literature review, this paper presents characteristics of new generation composites on the basis of cements which are applied in engineering structures and in rehabilitation of structures. The role of cement, microfillers, superplasticizers and fibers in the above stated composites i.e. factors which allow the maximum packing of particles in the cement matrix and a minimum pore volume, and the increase of composite bending strength, have been discussed. Special attention was paid to Reactive Powder Concrete in which coarse aggregate was replaced by ground quartz and sand. Such composites contain active microfillers and the applied new generation superplasticizers allow to decrease the water-cement ratio in the composite up to 0.2. Whereas, steel fibre additive allows to significantly improve the bending strength.

The paper presents the properties of the excellent Ductal – a composite from Reactive Powder Concrete, which at compressive strength from 180 to 230 MPa achieves the tensile strength of 30 to 50 MPa. Its application allows to create slim profiles and tall light and slender, and simultaneously durable and corrosion-resistant structural elements of considerable span. This papers gives a few examples of Ductal application in practice.

 

ARTYKUŁ 12

Marek KUCHTA, Jacek PAŚ

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

BROŃ ELEKTROMAGNETYCZNA – ZAGROŻENIA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono wiadomości dotyczące oddziaływania impulsów elektromagnetycznych o dużej mocy i wysokiej częstotliwości (w.cz) na infrastrukturę techniczną obiektów budowlanych. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zarządzaniu budynkiem inteligentnym tj. sterowanie zasobami ludzkimi i systemami automatyki, efektywne zarządzanie przestrzenią budynku wymaga zastosowania dużej liczby zintegrowanych systemów elektronicznych. Z technicznego punktu widzenia inteligentny budynek to taki obiekt budowlany, w którym wszystkie podsystemy (np. bezpieczeństwa technicznego, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, oświetlenia, zasilania elektroenergetycznego, teleinformatycznego, itd.) współdziałając ze sobą tworząc przyjazne dla człowieka środowisko. Zastosowanie specjalizowanych układów elektronicznych, procesorów, mikrokontrolerów w tych podsystemach może być przyczynkiem zastosowania broni E jako alternatywy ataku terrorystycznego – obezwładniającego systemy automatyki zarządzania budynkiem [1,2].

Słowa kluczowe: zagrożenia, broń elektromagnetyczna, obiekty budowlane.

SUMMARY

This article presents electromagnetic pulses in appropriate technical parameters ( high power and high frequency – weapon E) produced in targeted are terrorist threat which may dispose technical infrastructure of buildings [1]. The use of modern technologies in intelligent building management i.e. human resources, control and auto-mation systems, efficient buildings space management, requires using a large number of integrated electronic systems . From technical point of view, the intelligent building is a buildings in which all subsystems ( eg. technical security, air conditioning, ventilation, lighting, power, electricity, etc.), interact with each other and create human-friendly environment. The use of specialized electronic systems, processors, microcontrollers in these subsystems may be a trigger of the use of weapons E as an alternative of terrorist attack – disabling automatic building management systems.