Wydanie 4/2016

W wydaniu 4/2016:  

Artykuły recenzowane:

 

STRAINS AND SELF-STRESSES ESTIMATION IN THE EXPANSIVE CONCRETE MEMBERS REINFORCED WITH GFRP BARS
Victar TUR (Prof., Dr. Sc., PhD., Eng., Head of Department of Concrete Technology and Building Materials, Brest State Technical University), Volha SEMIANIUK (M. Sc., Eng.)

Advantages of the self-stressed concrete members with FRP reinforcement are described. Analytical model for the restrained expansion strains (self-stresses) estimation in the self-stressed concrete members reinforced with FRP bars is proposed. Established modified strains development model (MSDM) is based on deformation compatibility approach in combination with taking into account imposed internal force in reinforcement as an additional restriction for the expansion strains development. Comparison of experimentally established and predicted data that was obtained in accordance with the proposed model for the case of GFRP bars uniaxially symmetrically reinforced high expansion energy capacity concrete members is presented. Verification of the proposed MSDM has shown a good agreement between calculated and experimental values that indicates its validity for the design of the self-stressed concrete members with GFRP reinforcement.

Keywords: expansive concrete, GFRP bars, restrained strain, self-stress, estimation model


 

CULTURE OF WORK SAFETY IN THE IMPLEMENTATION OF ANTROPHOGENIC, CONSTRUCTION OBJECTS
Dr. Eng. Jerzy Obolewicz, Bialystok Technical University

Each construction site is realized in concrete reality. Construction management along with workers using tangible and intangible assets perform construction works, resulting in a building object. The work should be done in a safe way. For safety work it has the greatest impact safety culture viewed in terms of individuals, companies and the environment.

Keywords: anthropogenic objects, construction, culture, safety, safety culture

 


PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH STOSOWANYCH W BUDOWNICTWIE (PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE)
Dr inż. Mariusz OWCZAREK, Wojskowa Akademia Techniczna

Zaprezentowano rodzaje promieniowania i ich charakterystykę. Opisano jednostki aktywności źródła i dawki przyjętej przez organizmy żywe. Następnie artykuł opisuje normy promieniowania ustalone dla materiałów budowlanych i wymagania ustawowe jakie muszą spełniać budynku w celu ochrony przed naturalnymi źródłami promieniowania pochodzącego z zastosowanych materiałów budowalnych i gazu radonu. W Polsce prowadzony jest stały monitoring wybranych materiałów pod kątem promieniowania. Wyniki tych pomiarów również zaprezentowano w artykule.

Słowa kluczowe: promieniotwórczość, materiały budowlane, budownictwo, promieniowanie jonizujące

Radioactivity of building materials used in construction (ionizing radiation)
Types of radiation and their characteristics was presented. Description of the individual source activity and dose adopted by living organisms was given. The article then cites the exposure standard established for building materials and legal requirements to be met by the building to protect it from natural sources of radiation from the building materials and radon gas. In Poland, it is carried out constant monitoring of selected materials for radiation. The results of these measurements are also presented in the article.

Keywords: radiation, building materials, building, ionizing radiation


AKUMULACJA CIEPŁA W BUDYNKACH A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Jacek GAJ, Marian SOBIECH, Wojskowa Akademia Techniczna

W referacie przedstawiono istotne właściwości materiałów budowlanych używanych do konstruowania przegród budowlanych współczesnych budynków, które mają wpływ na akumulowanie ciepła. Rozważania odnoszą się do podłóg, ścian wewnętrznych stanowiących jednocześnie istotne elementy konstrukcji poprzecznej lub podłużnej budynku oraz ścian zewnętrznych, pełniących rolę ścian konstrukcyjnych lub osłonowych. Analiza literatury w zakresie wpływu materiału budowlanego danej przegrody na jej właściwości akumulacyjne ciepła wskazuje, że materiały cechujące się dużą gęstością spełniają wymagania odnośnie akumulacji ciepła. W budownictwie prowadzone są i będą badania nowych kompozycji materiałowych, które pozwolą co najmniej zachować właściwości konstrukcyjne, odporność na ścieranie, estetykę i jednocześnie będą dobrym akumulatorem ciepła, co ostatecznie wydłuży proces wychładzania się budynków. Istotną rolę odgrywają instalacje ogrzewania-chłodzenia budynków, które cechują się kumulacyjnością energii, aby ostatecznie, jako system skojarzony prowadzić do rozwiązań „zero energetycznych” budynków.

Słowa kluczowe: ciepło, budynki, bezpieczeństwo energetyczne

HEAT ACCUMULATION IN BUILDINGS ENERGY AND THEIR SECURITY

The paper shows the important parameters of construction materials applied to building elements, like walls, floors, etc. in a context of the heat accumulation. The approach is based on literature of construction concerning heat accumulation in internal and external walls and floors. The construction materials decide about the heat accumulation capability, specially materials characterized by the high density. In accordance with this parameter the research and development works have been done for last few years and provide to a new composition of construction materials which gives the high value of heat accumulation. The akubet is an example of the heat accumulation in construction materials. The importance is also given to research, development and application of the heating-cooling installation with the accumulation capability. The final approach is to have “zero energetic” building.

Keywords: heat, buildings, energetic safety


MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE PROWADZENIA ĆWICZEŃ Z WYKORZYSTANIEM BOJOWYCH ŚRODKÓW TRUJĄCYCH I ŚRODKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
Władysław HARMATA – Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT, Zbigniew SZCZEŚNIAK, Marian SOBIECH – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT

W niniejszym materiale przedstawiono analizę aktualnego stanu realizacji ośrodka szkolenia Wojsk Chemicznych. Przedstawiono podstawowe rozwiązania funkcjonalne obiektu mające na celu ochronę ćwiczących i środowiska. Scharakteryzowano rozwiązania konstrukcyjne
i technologiczne systemu OPBMR – oczyszczania powietrza, wykrywania i analizy skażeń.

Słowa kluczowe: bojowe środki trujące, środki promieniotwórcze

TECHNICAL CAPABILITIES OF TRAINING USING CHEMICAL WARFARE AND RADIOACTIVE MATERIAL

In this document there is presented an analysis of the current state of implementation of the Chemical Forces training centre. The basic building functional solutions are introduced with the procedures protected exercising personnel and the environment. There are characterized constructional solutions and technological system of NBC protection – air purification, detection and analysis of contamination.

Keywords: chemical warfare, radioactive material


MEASUREMENT THE SPEED OF THE FLOW WITH SPECIAL FOCUS ON TURBULENT FLOW USING THERMO-ANEMOMETER
Eng. Adam DZIEWIECKI
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warsaw

Thermo-anemometer is one of the most helpful devices used to measure turbulent flow. It can quickly and easily measure air velocity or volumetric flow, as well as air temperature.

Keywords: Thermo-anemometer, turbulent flow


KATASTROFY BUDOWLANE ISTOTNYM PROBLEMEM BUDOWNICTWA W POLSCE
dr inż. Adam BARYŁKA – CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o., Warszawa

W artykule przedstawiono zagadnienie katastrofy budowlanej wyjaśniając przyjętą w przepisach prawa definicję tego pojęcia, zasady kwalifikacji zdarzenia katastrofy, postępowania organów nadzoru budowlanego po jej zaistnieniu, przykłady katastrof oraz wyniki, dokonanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, analizy katastrof budowlanych, zaistniałych w Polsce w latach 1995-2015.

Słowa kluczowe: katastrofy budowlane, budownictwo

CONSTRUCTION DISASTER AS A KEY ISSUE OF BUILDING CONSTRUCTION IN POLAND

The paper presents the problem of building disaster explaining adopted law definition of the concepts, principles, skills event of disaster, the conduct of the supervisory authorities of the building after its occurrence, examples of disasters and the results made in the Main Office of Building Control, analysis construction disasters that have occurred in Poland in 1995 -2015.

Keywords: building disaster, building