Wydanie 3/2016

W wydaniu 3/2016:

 

Artykuły recenzowane:

CZYNNIK LUDZKI JAKO DETERMINANTA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ ZDROWIA W BUDOWNICTWIE

dr inż. Jerzy Obolewicz
Politechnika Białostocka

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie jest uwarunkowane stanem technicznym wyposażenia używanego w procesie pracy, dostosowaniem warunków środowiska pracy  do możliwości człowieka oraz postawami jakie przejawiają pracownicy wobec zgadnień bezpieceńśtwa pracy. Artykuł prezentuje znaczenie czynnika ludzkiego w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w budownictwie. Przedstawia wpływ człowieka na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników budowlanych we wszystkich etapach procesu budowlanego. Sformułowano w nim wnioski, które mogą wpłynąć na  poprawę warunków pracy w budownictwie.

Słowa kluczowe: budownictwo, zarządzanie, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

THE HUMAN FACTOR AS A DETERMINANT MANAGEMENT SAFETY AND HEALTH PROTECTION IN CONSTRUCTION

Work safety in construction is subject to the technical condition of the equipment used in the work process, adjusting the conditions of the working environment to human capabilities and attitudes which manifest employees to zgadnień bezpieceńśtwa work. The article presents the importance of the human factor in the management of safety and health in the construction industry . It shows the human impact on the safety and health of construction workers at all stages of the construction process. It formulates conclusions that can improve working conditions in the construction industry.

Keywords: construction, management, safety and health


 

WYBUCHY GAZU W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH – ROZPOZNANIE CHARAKTERYSTYK I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM

dr hab. inż. Andrzej Papliński, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna

W pracy przedstawiane są zagadnienia oceny charakteru i skali potencjalnych zagrożeń, jakie mogą powstać w zamkniętych pomieszczeniach, w których nastąpiło utworzenie mieszaniny paliwowo-powietrznej w wyniku uwolnienia gazów palnych. Przedstawione zostały metody wyznaczania krytycznych wartości stężenia mieszanin gazowo-powietrznych ze względu na zagrożenie pożarem i wybuchem. Rozpatrzone zostały zagadnienia pomniejszania siły wybuchu i skali potencjalnych zniszczeń poprzez wpływanie na materiałowo-przestrzenne warunki rozwoju przemiany.

Słowa kluczowe: mieszaniny gazowe, granice wybuchowości, profilaktyka przeciwwybuchowa

EXPLOSION OF GASEOUS MIXTURES IN COMPARTMENTS – ASSESING OF CHARAKTERISTICS AND HAZARD PREVENTION

In the paper hazard of fire and explosion of combustible clouds formed by uncontrolled gas release in compartments is considered. Approximate evaluation of flammability limits is performed. Methods of preventing of uncontrolled events as well as diminishing of explosion upshots due to implementation of venting are outlined.

Keywords: Gaseous mixtures, explosion limits, explosion prevention


 

TECHNOLOGIE BADAŃ ELEMENTÓW BETONOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NIENISZCZĄCYCH METOD SZACOWANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE Z UŻYCIEM MŁOTKA SCHMIDTA TYPU N

inż. Adam Dziewiecki
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa

Nieniszczące metody badania betonu są pomocne w przypadkach, gdy pobranie próbek do testów skutkowałoby uszkodzeniem struktury badanego elementu. Jedną z najczęściej stosowanych metod nieniszczących jest badanie za pomocą młotka Schmidta. Polega ono na wykorzystaniu związku pomiędzy lokalną powierzchniową odpornością betonu na działanie skupionego obciążenia a jego wytrzymałością na ściskanie.

Słowa kluczowe: metody nieniszczące, młotek Schmidta, wytrzymałość na ściskanie

TECHNOLOGIES OF TESTING CONCRETE ELEMENTS WITH SPECIAL FOCUS ON NON-DESTRUCTIVE METHODOLOGIES OF ESTIMATING COMPRESSIVE STRENGTH USING SCHMIDT HAMMER

The non-destructive testing techniques are helpful in case, when taking the samples could result in defects in the structure of concrete elements. One of the most widespread non-destructive methods consists is testing concrete with a hammer of Schmidt. It is based on the use of the connections between the local strength of surface and compressive strength.

Keywords: non-destructive testing, Schmidt hammer, compressive strength


 

ZASADY OBLICZANIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW WEDŁUG DWÓCH OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM POLSKICH

mgr inż. Damian Zbroś
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa

W ostatnich latach, z uwagi na niejednoznaczność obowiązujących przepisów, obliczanie powierzchni użytkowej budynków jest kłopotliwe i stwarza wiele nieporozumień w przypadku dokonywania inwentaryzacji budowlanych. Niniejszy artykuł wyjaśnia aktualnie obowiązujące zasady obliczania powierzchni dla budynków nowo budowanych oraz w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków oddanych już wcześniej do użytkowania. Jesteśmy obligowani ustawowo do korzystania z normy PN-ISO 9836:1997 jedynie w zakresie obliczania powierzchni budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych. W pozostałych przypadkach mamy dowolność stosowania obu norm, ponieważ brak jest szczegółowych przepisów prawnych regulujących ich używanie.

Słowa kluczowe: obliczanie powierzchni, norma, różnice w obliczaniu, powierzchnia użytkowa

THE RULES FOR CALCULATING THE USABLE AREA BY TWO CURRENT POLISH STANDARDS

In recent years, due to the ambiguity of the legislation, calculation of usable area is troublesome and creates a lot of confusion in the case of making an inventory of the construction. This article explains the valid rules for calculating the surface of the newly constructed buildings, and in the case of the superstructure, the expansion, redevelopment and change of use of buildings completed earlier to use. By statute we are obliging to use the standard ISO 9836: 1997 only in the calculation of the surface of single-family houses and apartments. In other cases, we have the freedom of the two standards, because there are no detailed footnotes laws governing their use.

Keywords: calculation of area, the standard, the differences in the calculation, usable


 

ZAGADNIENIE ODDAWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO UŻYTKOWANIA

dr inż. Adam Baryłka
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa

W artykule omówiono zasady postępowania podczas oddawania do użytkowania  nowych obiektów budowlanych wynikające z przepisów ustawy – Prawo budowlane.

Słowa kluczowe: obiekt budowlany,  pozwolenie na użytkowanie, roboty budowlane

ISSUE DONATION OF STRUCTURES FOR USE

The article discusses the rules of conduct during the putting into service of new buildings under the provisions of the Act – Construction Law. 

Keywords: building construction , occupancy permit , construction works


 

IMPLEMENTATION OF FLAT SLAB COLUMN REINFORCED CONCRETE FRAMES IN LOW COST HOUSING CONSTRUCTION

Volodymyr ONYSHCHENKO, Professor, Sc.D,
Andrey PAVLIKOV, Professor, Sc.D,
Sergii MYKYTENKO, Associate Professor, Ph.D.,
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

In research presents an analysis of flat slab column reinforced concrete frames in low cost housing construction. The features of precast flat slab column conduit within reinforced concrete frame building have been analyzed. The problems in designing flat slab column frame to improve its reliability are under consideration. Suggestions concerning the ways of improving flat slab column frame building calculations are presented.

Precast flat slab column frame constructive system is promising for construction of residential and public buildings.

In order to reduce the values of bending moments in the joints of columns, it is suggested to apply solid diaphragms with the functions of taking up the vertical loads in order to take up horizontal loads. It seems reasonable to define the required amount of reinforcement bars in plates by means of the kinematic limit equilibrium method.

Keywords: Flat slab column conduit, reinforced concrete framework of building, low cost housing.


 

COMPARISON OF RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF FLEXIBLE ROD COMPOSITE REINFORCED CONCRETE STRUCTURE WITH SHEET STEEL FRAMEWORK

Storozhenko Leonid, Murza Sergii, Beznigaev Mykyta, Efimenko Olena
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

The article shows the main results of experimental research flexible rod composite reinforced concrete structure with sheet steel framework. When conducting experimental studies of researched the peculiarities of constructions under load and nature loss bearing capacity composite reinforced concrete structure samples with external steel framework with steel plates depending on the eccentricity application of efforts. Common to all samples is that under load was hogging the long axis of the element. This led to an uneven distribution of longitudinal deformations in reinforcement sheet, and accordingly, the wrinkles were formed by the opposite direction of bending. The results showed that the compressed-noncentral elements as limiting load advisable to take two values: the first corresponds to the limit efforts to achieve the most intense fiber sheet reinforcing fluidity limits of steel; second – the moment destruction test sample in which there is intense curvature of the longitudinal axis.

Keywords: composite reinforced concrete structure, flexible structure, rod structure, experimental research.