Wydanie 3-4/2017

Zapraszamy do zapoznania się numerem 3-4/2017 naszego czasopisma. Znajdziecie Państwo następujące artykuły:
 • Production of full-scale experimental modular specimens of the steel and concrete composite cable space fram
 • Zabezpieczanie konstrukcji przed ogniem,
 • Projekt drewnianej konstrukcji wsporczej,
 • Parametryczna ocena trwałości wielkopłytowej warstwy fakturowej po zastosowaniu zakotwień wklejanych w świetle badań eksperymentalnych,
 • Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy,
 • Zagadnienie katastrof budowlanych w procesie budowlanym,
 • Bilans energetyczny budynku typu halowego w zależności od jego wielkości,
 • Wykopy i ich zabezpieczenia podczas prowadzenia robót budowlanych
 • Rozwój budowy tuneli w Polsce,
 • Możliwości zmniejszania uciążliwości akustycznej, zanieczyszczonego powietrza i odorantów, przez tereny leśne i bariery z zieleni,
 • Systemy instalacyjne współczesnych budynków i zagrożenia w przypadku niewłaściwej obsługi i konserwacji,
 • Badania nieniszczące obiektów dziedzictwa kultury.
W numerze także informacja z przygotowania do II Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.  

ARTYKUŁ 1

GASII G.M., Ph.D., Associate Professor, Doctoral candidate

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

 

Production of full-scale experimental modular specimens of the steel and concrete composite cable space frame

SUMMARY

The steel and concrete composite cable space frame is a new type of space roof structure that was designed in Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University and fully patented. The article presents procedure preparation of prototype of steel and concrete composite cable space frame in full scale. The main focus is on the specifics of the technological operations of preparation and production of steel and concrete elements of the structure. There is technological sequence of operations in the article also.

The full-scale experimental structure consists of the space steel and concrete composite modules and flexible modular steel elements, which are combined with each other via single-bolt connections.

The space steel and concrete composite module consists of monolithic reinforced concrete slab and a structural lattice that is made from steel tubes.

Production of steel parts of structure were carried out at the factory of building structures and concrete performed under conditions close to those of the construction site.

Keywords: module, tube, plate, hole, welding, bolt.

 

ARTYKUŁ 2

mgr inż. SEBASTIAN ZALESKI

dr inż. ANETA BRZUZY

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI PRZED OGNIEM

 STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono system ochrony biernej i czynnej konstrukcji stalowych przed ogniem.

Słowa kluczowe: izolacja przed ogniem, ochrona bierna i czynna, pożar

 

PROTECTION OF STRUCTURE AGAINST FIRE

SUMMARY

The paper presents a system of passive and active protection of steel structures against fire.

Keywords: insulation against fire, passive and active protection, fire

 

ARTYKUŁ 3

Inż. ERWIN SZATAN

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

 

PROJEKT DREWNIANEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO           

STRESZCZENIE

W niniejszym materiale przedstawiono projekt oraz analizę drewnianej konstrukcji wsporczej obserwatorium astronomicznego, które to opracowane zostały w ramach pracy inżynierskiej wykonanej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w roku akademickim 2016/2017 przez autora artykułu.

Słowa kluczowe: rama wzajemnie podparta, rama samonośna, obserwatorium astronomiczne

SUMMARY

This paper presents the design and analysis of the wooden supporting structure of the astronomical observatory, which was developed as part of the engineering work carried out at the Faculty of Civil Engineering and Geodesy of the Military Academy of Technology in the academic year 2016/2017 by the author of the article.

Keywords: support frame, self-supporting frame, astronomical observatory

 

ARTYKUŁ 4

mgr inż. DARIUSZ TOMASZEWICZ

Wydział Techniczny, Wyższa Szkoła Agrobiznesu

 

PARAMETRYCZNA OCENA TRWAŁOŚCI WIELKOPŁYTOWEJ WARSTWY FAKTUROWEJ PO ZASTOSOWANIU ZAKOTWIEŃ WKLEJANYCH W ŚWIETLE BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH

 STRESZCZENIE

Z uwagi na zagrożenie odspojeniem warstwy fakturowej w budynkach wielkopłytowych, podejmowane są działania mające na celu zapobieganie temu zjawisku. Stopień zniszczenia oprócz jakości wykonania i oddziaływania czynników zewnętrznych, zależy przede wszystkim od lokalizacji obiektu (np. tereny górnicze). Na trwałość mocowania warstwy fakturowej mają wpływ: parametry żywicy (wytrzymałość na ściskanie, zginanie, rozciąganie oraz odporność termiczna), klasa betonu (stopień jego degradacji w konstrukcji) oraz gatunek i jakość stali (zwykła lub nierdzewna). W artykule zostaną przedstawione poprzez plan eksperymentalny parametry określające trwałość elewacyjnej warstwy fakturowej.

Słowa kluczowe: trwałość, ściana trójwarstwowa, warstwa fakturowa, budynki wielkopłytowe, badania eksperymentalne

 

PARAMETRIC EVALUATION OF THE DURABILITY OF A LARGE SLAB TEXTURED LAYER AFTER APPLICATION OF ANCHORS BONDED IN THE LIGHT OF EXPERIMENTAL RESEARCH

SUMMARY

With attention to the disconnection threat of the textured layer in the buildings of large slab, actions are taken to prevent this phenomenon. The degree of destruction apart from the quality of performance and the influence of external factors depends primarily on the location of the facility (e.g. mining areas). The stability of fixing of the texture layer is influenced by: the characteristics of the resin (compressive strength, bending, stretching, and heat resistance),concrete class (the degree of degradation of the structure) and the species and quality of the steel (ordinary or stainless steel). In the article will be presented trough the experimental plan parameters determining the durability of the texture layer façade.

Key words: durability, three-layer wall, texture layer, buildings of large slab, experimental research

 

ARTYKUŁ 5

Dr inż. JERZY OBOLEWICZ

Politechnika Białostocka

 

ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA W ŚRODOWISKU PRACY

STRESZCZENIE

Człowiek wykonuje pracę w określonym środowisku. Środowisko to wywołuje zagrożenia zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska. Czynniki te należy identyfikować i stosować działania profilaktyczne.

W artkułu scharakteryzowano podstawowe zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i zaproponowano sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.

Słowa kluczowe: środowisko pracy, zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy

 

HAZARDS HEALTH AND LIFE IN THE WORK ENVIRONMENT

SUMMARY

A man is doing work in a particular environment. This environment pose threats both to man and the environment. These factors should be identified and preventive measures taken.

The article outlines the main threats to health and life in the work environment and suggests ways to prevent these threats.

Key words: work environment, health and working environment hazards

 

ARTYKUŁ 6

Dr inż. ADAM BARYŁKA

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

 

O ISTOTNEJ ROLI OSÓB PEŁNIĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

ARTYKUŁ 7

dr hab. inż. STEFAN OWCZAREK

dr inż. MARIUSZ OWCZAREK

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 

BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU TYPU HALOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD JEGO WIELKOŚCI

STRESZCZENIE

Straty i zyski ciepła w budynku w naturalny sposób zależą od jego wielkości. Im większy budynek tym spodziewamy się zarówno większych zysków jak i strat. Wzajemne relacje poszczególnych strumieni energii nie są już tak prosto zależne od wielkości obiektu i wymagają obliczeń dla konkretnego przypadku. W artykule zajmowano się wyznaczeniem udziału standardowych strumieni strat i zysków w budynku oraz efektywności ich wykorzystania w zależności od jego skali. Analizę przeprowadzono dla budynku o kształcie prostopadłościanu z powodu prostoty jego formy umożliwiającej przedstawienie wyników w zależności od jednego wymiaru.

Słowa kluczowe: strumienie ciepła w budynku, wybór środków termomodernizacji, bilans cieplny

 

SUMMARY

The losses and gains of heat in the building naturally depend on its size. The bigger the building, the bigger the profits and losses we expect. Mutual relationships of individual energy streams are no longer so simple as they depend on the size of the object and need to be computed for a particular case. The article deals with determining the share of standard loss streams and gains in the building and the effectiveness of their utilization depending on its scale. The analysis was carried out for a cuboidal building because of the simplicity of its form allowing for the representation of results in dependence on one dimension.

Key words: heat flux in the building, choice of thermomodernisation measures, heat balance

 

ARTYKUŁ 8

Dr inż. JERZY OBOLEWICZ

mgr inż. DARIUSZ MIEDZIAŁOWSKI

Politechnika Białostocka

 

WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

STRESZCZENIE

Zwarta zabudowa miejska wymusza stosowanie nowych metod, technologii i organizacji robót podczas wykonywania obiektów budowlanych, w tym robót ziemnych niezbędnych do posadowienia budynków.

W pracy scharakteryzowano wykopy i ich zabezpieczenia na czas prowadzenia robót ziemnych. Zwrócono szczególną uwagę na wykonywanie ścianek szczelnych i szczelinowych.

Słowa kluczowe: wykopy, roboty ziemne, wykopy, zabezpieczenia ścian wykopów, ścianki szczelne, ścianki szczelinowe

 

EXCAVATIONS AND THEIR SECURITY IN CONSTRUCTION OF BUILDING WORKS
SUMMARY
Compact urban development requires the use of new methods, technology and organization of works during construction works, including earthworks necessary for the foundation of buildings.
The excavations and their protection during excavation works were characterized. Particular attention was paid to the production of sealed and crevice walls.
Keywords: excavation, earthworks, excavation, trench walls, sealed walls, crevice walls

 

ARTYKUŁ 9

dr inż. ANETA BRZUZY

Wojskowa Akademia Techniczna

 

ROZWÓJ BUDOWY TUNELI W POLSCE

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono klasyfikację tuneli oraz ich obecny stan w kraju sięgając do początków rozwoju budownictwa tunelowego. Podano również korzyści wynikające z budowy tuneli. Kierunek ten będzie niewątpliwie kierunkiem rozwijającym się.

Słowa kluczowe: tunel, budownictwo podziemne

 

DEVELOPMENT OF TUNNEL CONSTRUCTION IN POLAND

SUMMARY

The paper presents classification of tunnels and their current status in the country. The benefits of tunnel construction were also presents undoubtedly, this sector will furtherly develop in Poland.

Keywords: tunnel, underground engineering

 

ARTYKUŁ 10

mgr inż. EWA SŁOWIKOWSKA

dr inż. HENRYK JAROS

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Politechnika Białostocka

 

MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZANIA UCIĄŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ, ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA I ODORANTÓW, PRZEZ TERENY LEŚNE I BARIERY Z ZIELENI

STRESZCZENIE

Wpływ dużych kompleksów leśnych na zmniejszenie transportowanych z wiatrem zanieczyszczeń, określono na podstawie punktów pomiarowych znajdujących się na terenie otwartym oraz na sąsiadującym terenie leśnym. Emitorem było miasto Białystok, natomiast punkty pomiarowe były oddalone o 10, 20, 35 km od emitora. W punktach położonych najbliżej Białegostoku, zarejestrowano najwyższą kwasowość oraz zawartość azotu i fosforu. Wraz z odległością od miasta, parametry te zmniejszały się, a suma zasad wzrosła. Badano także wpływ lasu na zasięg oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących z dróg o różnym natężeniu ruchu pojazdów. Założono transekty pomiarowe na terenie otwartym i w przyległym do terenu otwartego kompleksie leśnym. Punkty pomiarowe znajdowały się w odległości 5, 10, 20, 30 m od krawędzi drogi. Wraz z odległością od drogi, na terenach otwartych rosły wartości cech chemicznych gleby, natomiast w kompleksach leśnych, występowała tendencja odwrotna. Środkiem zmniejszającym oddziaływanie hałasu oraz zanieczyszczonego powietrza od dróg o dużym natężeniu ruchu oraz odorantów pochodzących z obiektów gospodarki komunalnej, są odpowiednio skonstruowane bariery z zieleni. Bariery z zieleni zostały zaprojektowane wzdłuż obwodnicy miasta Gołdap, wokół dużego składowiska odpadów i zakładu unieszkodliwiania odpadów w pobliżu miasta Ełk oraz wokół małych obiektów gospodarki osadami ściekowymi.

Słowa kluczowe: zasięg oddziaływania zanieczyszczeń, bariera z zieleni, hałas, odoranty

 

OPTIONS FOR REDUCING ACOUSTIC NUISANCE, POLLUTED AIR AND ODORANTS, BY AREAS FOREST AND BARRIERS WITH GREEN

 SUMMARY

The contribution of large forest complexes to the reduction of the amount of pollutants transported with the wind was determined on the basis of measurement points located in the open space and in adjacent forest areas. The city of Białystok was the emitter, and the measurement points were located 10,20 and 35 kilometres away from the emitter. The highest acidity and highest nitrogen and phosphorus contents were found in the points located closest to Białystok. Along with the distance from the city, these parameters decreased and the total amount of bases increased. The impact of the forest on the range of influence of pollutants originating from roads with various traffic intensity was also investigated. Measurement transects were established in the open space and in a forest complex adjacent to the open space. Measurement points were located 5,10,20 and 30 m from the edge of the road. Along with the distance from the road, in the open space the values of chemical properties of soil increased, whereas in forest complexes the tendency was opposite. Properly constructed greenery screens serve as a means reducing the influence of noise and polluted air from roads with high traffic and odorants originating from municipal services facilities. Greenery screens were designed along the ring road of the town of Gołdap, around a large waste stockpile and a waste disposal plant near the town of Ełk and around small sewage sludge plants.

Key words: range of influence of pollutants, greenery screen, noise, odorants

 

ARTYKUŁ 11

Doc. dr inż. JAROSŁAW WASILCZUK

Dr inż. MARIAN SOBIECH

Wojskowa Akademia Techniczna

 

SYSTEMY INSTALACYJNE WSPÓŁCZESNYCH BUDYNKÓW I ZAGROŻENIA W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEJ OBSŁUGI I KONSERWACJI

STRESZCZENIE

W referacie opisano kwestie technicznych rozwiązań współczesnych instalacji stosowanych w budownictwie. Charakterystyka techniczna systemów instalacyjnych odnosi się do różnych źródeł wytwarzania ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W opisie technicznych rozwiązań instalacji przedstawiono również dostępne materiały, jak rury, armatura odcinająca, regulacyjna, zabezpieczająca i kontrolno-pomiarowa, a także pompy cyrkulacyjne.
W nawiązaniu do stosowanych materiałów instalacyjnych zaprezentowano potencjalne zagrożenia w eksploatacji instalacji przy braku profesjonalnej obsługi i konserwacji podczas użytkowania budynku.

Słowa kluczowe: instalacje, proces eksploatacyjny, obiekty budowlane

 

SUMMARY

The paper describes the issues of technical solutions to contemporary installations used in construction. Technical characteristics of installation systems refers to various sources of heat for building heating and domestic hot water. In the description of the technical installation solutions also presents available materials, such as pipes, shutoff valves, regulatory, safety, control and measurement, as well as circulation pumps. In reference to the applicable installation materials there are presented potential threats in the operation of the system in the case of the absence of professional service and maintenance during use of the building.

Key words: installation, process, building objects

  

ARTYKUŁ 12

Mgr inż. JAN KIELCZYK

Inspecta Polska  Sp. z o.o.

 

BADANIA NIENISZCZĄCE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTURY

STRESZCZENIE

Dziedzictwo kultury jest i zawsze było ważnym czynnikiem rozwoju socjalno-ekonomicznego. Badania nieniszczące od wielu lat są skutecznie stosowane do obiektów dziedzictwa kultury. Celem badań nieniszczących tych obiektów najczęściej jest:

– uzyskanie wiedzy o stanie technicznym obiektów aby zapobiec dalszym uszkodzeniom i
opracowanie planu konserwacji;

– określenie czasu, miejsca i w niektórych przypadkach autorstwa dzieła;

– określenie rodzaju używanych materiałów artystycznych, szlaków handlowych.

Badania nieniszczące stosowane są do:

– obrazów na płótnie, drewnie i tynku;

– rzeźb z drewna, metalu i marmuru;

– budowli z cegły, kamienia i drewna;

– wyrobów rzemiosła artystycznego,  dokumentów.

Stosowane są głównie badania wizualne, radiograficzne, ultradźwiękowe, termograficzne w podczerwieni i metodą fluorescencji rentgenowskiej (XFR).Poniżej kilka wybranych przykładów zastosowań.

Słowa kluczowe: badania nieniszczące, obiekty dziedzictwa kultury.

 

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS

SUMMARY

Cultural heritage is and always was important factor of social-economic development. Non-destructive testing has been successfully applied in objects of cultural heritage for many years. The aim of non-destructive testing most often is:

– providing knowledge of technical condition of objects in order to better understand how
to prevent its further deterioration and conserve it;

– determination time and place of objects creation and in some cases their authorship;

– revealing fraud, kind of artistic materials used, trade routes.

Non-destructive testing is applied to:

– paintings on canvas, wood and plaster;

– wood, metal and marble sculptures;

– buildings made of brick, stone and wood;

– artistic craft products, documents.

Visual, radiographic, ultrasonic, infrared thermographic and X-ray fluorescence testing
is applied.

Keywords: non-destructive testing, cultural heritage objects.