Wydanie 2/2016

W wydaniu 2/2016:

inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych

Artykuły recenzowane:

 

ZASTOSOWANIE MODELU EFQM DO DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Dr inż. Jerzy Obolewicz
Politechnika Białostocka

Obiekty budowlane stanowią sztuczną formę antropogeniczną. Są one wytworzone przez człowieka i są ściśle związane z ludzką działalnością i w wielu przypadkach powodują utratę bezpieczeństwa. Wiedza techniczna, organizacyjna, ekonomiczna oraz wiedza z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotycząca obiektów budowlanych staje się w takich przypadkach niezbędna.

W artykule przedstawiono problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obiektów antropogenicznych w budownictwie i zaproponowano wykorzystanie modelu EFQM do jego doskonalenia.

Słowa kluczowe: budownictwo, obiekty antropogeniczne, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, model EFQM

THE USE OF THE EFQM MODEL FOR IMPROVING WORK SAFETY AND HEALTH OF ANTHROPOGENIC OBJECTS IN CONSTRUCTION

The construction works are a form of artificial anthropogenic. They are man-made and are closely related to human activities and in many cases, result in the loss of security. Knowledge of technical, organizational, economic and knowledge of safety and health protection for buildings becomes necessary in such cases.     The article presents the problems of safety and health in the construction of objects of anthropogenic and proposed use of the EFQM model for its improvement.

Keywords : construction, anthropogenic objects , work safety and health protection, the EFQM model


 

O ISTOTNEJ ROLI ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO W INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Dr inż. Adam Baryłka
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa

Organy nadzoru budowlanego są wyposażone w szerokie uprawnienia, umożliwiające realizację działań kontrolnych ukierunkowanych na usuwanie zagrożenia bezpieczeństwa w procesach realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. W referacie podano uwarunkowania prawne tych działań oraz informacje statystyczne ich skutków w latach 1995-2015 – wskazujące na wyeliminowanie z naszego środowiska licznego zbioru różnych obiektów budowlanych zagrażających bezpieczeństwu ludzi, mienia i środowiska.

Słowa kluczowe: nadzór budowlany, działania kontrolne, proces budowlany

THE IMPACT OF CONSTRUCTION SUPERVISION  IN SHAPING SAFETY OF CONSTRUCTION  OBJECTS

Construction supervision authorities are equipped with broad powers, enabling implementation of control measures aimed at removing security threats in the process of implementation and operation of buildings. In the paper are given legal conditions of these activities and their effects statistical information for the years 1995-2015, indicating the elimination of our environment numerous collection of different buildings that threaten the safety of people, property and the environment.

Keywords: construction supervision, control activities, the construction process


 

WSPÓŁCZESNE METODY PRZEPROWADZANIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH. OPIS TECHNOLOGII PRZEPROWADZANIA BADAŃ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM METOD ULTRADŹWIĘKOWYCH. TRENDY W ROZWOJU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Inż. Adam Dziewiecki
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa

Podczas projektowania i wykonywania konstrukcji stalowych szczególnie dużą rolę przypisuje się poprawnie wykonanym złączom spawanym. Badanie spoin jest jednym z najważniejszych obszarów zastosowań metod nieniszczących.

Jedną z najczęściej stosowanych technik badania złączy spawanych jest defektoskopia ultradźwiękowa. Metoda ta pozwala na znalezienie wad trudnych do zlokalizowania przy pomocy technologii radiograficznej.

Rozwój technologii, w szczególności upowszechnianie się zautomatyzowanych systemów spawalniczych, stawia przed dyscypliną badań nieniszczących nowe wyzwania. Jedną z najszybciej rozwijających się nowych metod badań nieniszczących jest metoda TOFD, stosowana przy wyszukiwaniu defektów w spoinach złożonych konstrukcji używanych w przemyśle rafineryjnym i energetyce atomowej.

Firma CRB Sp. z o.o. wśród zebranych doświadczeń posiada projekty analiz złożonych konstrukcji stalowych, w których opierano się między innymi na wynikach badań ultradźwiękowych. Doświadczenia te posłużyły do napisaniu niniejszego artykułu. 

Słowa kluczowe:  badania nieniszczące, metoda ultradźwiękowa, TOFD

MODERN METHODOLOGIES OF THE NON-DESTRUCTIVE DEFECTS DETECTION IN WELDING JOINTS. DESCRIPTION OF THE TECHNOLOGIES USED TO EXAMINE WELDING JOINTS, WITH SPECIAL FOCUS ON ULTRASONIC TESTING. THE RECENT DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF THE NON-DESTRUCTIVE TESTING

The proper formation of welding joints plays a very important role in the design and creation of the steel constructions. In fact, the examination of welding joints is one of the most important applications of the non-destructive testing.

One of the most frequently used techniques of welding joints examination is the ultrasonic testing (UT). This method is very useful in finding defects, whereas the radiographic technology is less effective. The development of this technology, especially the spreading use of the automated welding systems, poses new challenges for the discipline of non-destructive testing. Actually, one of the fastest developing technologies in this field is TOFD, used for finding defects in complex steel constructions of the petroleum refining industry and the nuclear power industry.

The CRB Sp. z o.o. company has carried out numerous analysis of complex steel constructions, with the use of ultrasonic testing. These experiences served as the basis for this article 

Keywords: non-destructive testing, ultrasonic testing, TOFD


 

PROGNOZA NUMERYCZNA ODDZIAŁYWANIA POŻARU ZEWNĘTRZNEGO NA SCHRON WYKOPOWY

Dr inż.  Adam Baryłka
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

W referacie przedstawiono zagadnienie oddziaływania rozległego pożaru zewnętrznego na schron osłonięty obsypką gruntową. Ustalono realistyczne warunki początkowe odnośnie rozkładu temperatury w obudowie schronu i przylegającym gruncie. Rozważono stan pełnej hermetyzacji wypełnionego obiektu z konsekwencjami podwyższonej temperatury wewnętrznej. Wyniki numeryczne uzyskano w przypadkach realistycznych sytuacji pożarowych wskazują na zdolności osłonowe obsypki i stropu betonowego oraz powolną ewolucję zaniku pożarowych efektów termicznych w ośrodku gruntowym. 

Słowa kluczowe: schron wykopowy, stan pełnej hermetyzacji, obsypka gruntowa  

NUMERICAL FORECAST OF THE IMPACT OF FIRE SHELTER EXCAVATED 

The paper presents the problem of the impact of extensive external fire at the shelter screened backfill dirt. It was found realistic initial conditions relating to the temperature distribution in the protective housing and the adjacent ground. Considered state of complete encapsulation of the object filled with the crew and civilians with consequences of temperature increase. Numerical results were obtained in cases of realistic fire situations indicate the ability of shielding backfill and concrete ceiling and a slow evolution of decay fire thermal effects in the center ground.

Keywords: shelter excavated, the state of complete encapsulation, land filling material


 

PROBLEMATYKA GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ W ŚWIETLE USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Mgr inż. Małgorzata Szumska

W artykule przedstawiono problematykę gospodarowania przestrzenią w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli gminy w kształtowaniu przestrzeni. Wskazano potrzebę wzmocnienia polityki przestrzennej na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w sposób umożliwiający efektywne gospodarowanie przestrzenią.

Słowa kluczowe: zagospodarowanie przestrzenne, plany zagospodarowania

PROBLEMS MANAGEMENT OF SPACE IN THE LIGHT OF THE LAW ON SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT

The article presents the problem of space management in Poland, with particular emphasis on the role of the community in shaping the space. It pointed out the need to strengthen the spatial policy in areas not covered by the local spatial development plans, in a manner enabling effective management of space.

Keywords: planning, development plans


 

PRZYDATNOŚĆ MODELU EDF W KONTEKŚCIE OCENY BEZPIECZEŃSTWA ZAPORY SOLINA

Mgr inż. Aleksandra Bąk
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Eksploatacja zapór wiąże się z poważnym zagrożeniem dla przyległych terenów, jak i okolicznych mieszkańców. Niestety pomimo skali zagrożenia stan zapór w licznych przypadkach jest niezadowalający, dlatego tak istotne jest zapewnienie właściwej eksploatacji, a także podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo. W tym celu prowadzone są regularne geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń. Prawidłowa ich interpretacja umożliwia wnioskowanie o stanie technicznym zapory, a także ustalenie bieżących parametrów eksploatacyjnych dla dopuszczalnych wartości deformacji.

Przedmiotem analizy była zapora Solina, gdzie celem oceny bieżącego stanu wykorzystano model dopasowania zaproponowany przez Électricité de France. Model ÉDF uzależnia zachowania elementów zapór od zmienności poziomu zwierciadła wody górnej, cykliczności temperatur oraz wpływu czasu. Niniejszy artykuł jako kontynuacja badań, poddaje ocenie przemieszczenia obserwowane na murach oporowych, korpusie oraz elektrowni. Wdrożenie modelowania przedstawionego w artykule znacznie usprawnia system kontroli, umożliwiając tym samym wczesne wykrywanie anomalii i procesów destrukcyjnych zachodzących w zaporach.

Słowa kluczowe: zapora Solina, modelowanie, przemieszczenia, ÉDF

EVALUATE THE USEFULNESS OF THE EDF MODEL IN THE SAFETY ASSESSMENT ON THE EXAMPLE OF THE SOLINA DAM

Exploitation of the dams entails serious risk to the adjacent areas, as well as local residents. Despite the scale of the threat condition of the dams is unsatisfactory. Therefore, it is important to ensure proper exploitation and to increase dam safety. To improve safety of the dams regular geodetic measurements of displacements and deformations are made. Correct interpretation of the measurement data allows inferences about technical state of the dam. The analysis was made on measurement data of Solina dam. The evaluation of the state of the dam was performed by using the model proposed by Electricité de France. The model assumes that behaviors the dams are dependent on the water level, temperatures and the influence of time. This article evaluates the displacement observed on retaining walls, main body of Solina dam and power plant. Implementation of the model presented in the article significantly improves control system, allows for the early detection of anomalies and destructive processes observed in the dams.

Key words: EDF, monitoring and control of a dam, dam safety, deformation modelling, the Solina dam