Wydanie 3-4 / 2018

Drodzy Czytelnicy Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer (3-4/2018) Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. W numerze tym znajdziecie Państwo 12 niezwykle ciekawych artykułów.
 1. WPŁYW POŻARU ZEWNĘTRZNEGO NA WYTĘŻENIE OBUDOWY SCHRONU WYKOPOWEGO
 2. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE WARTOŚCI SKŁADOWYCH WSKAŹNIKA OCENY ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW AKTYWNYCH REJONOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA
 3. WYBRANE ASPEKTY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO
 4. STABILNOŚĆ ROZWIĄZANIA ZAGADNIENIA BRZEGOWEGO NIESTACJONARNEGO PROFILU TEMPERATURY W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ
 5. OCENA JAKOŚCI TERMICZNEJ, PRZEBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, POŁĄCZONEJ Z POPRAWĄ JEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
 6. ANALIZA PARAMETRÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA ZMIANĘ ZAPOTRZEBOWANIA NA CHŁÓD W OKRESIE LETNIM W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
 7. SYMULATOR AUTONOMICZNEGO BIOMIMETYCZNEGO POJAZDU PODWODNEGO
 8. BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 9. ENERGIA Z GŁĘBOKICH POKŁADÓW GORĄCYCH SUCHYCH SKAŁ (HDR) DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ POLSKI
 10. TECHNOLOGIA REALIZACJI PRAC ROZBIÓRKOWYCH KOMINÓW MUROWANYCH I ŻELBETOWYCH
 11. COMBINED EFFECT OF CARBONATION AND CHLORIDE AGGRESSION: DEGRADATION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
 12. ZAGROŻENIA EKSPLOATACYJNE W BUDOWNICTWIE (PROMIENIOWANIE, MIKROKLIMAT, DEGRADACJA MATERIAŁÓW)
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym numerem Redakcja

Artykuł 1 z nr 3 i 4

Adam BARYŁKA

Centrum Rzeczoznawstwa  Budowlanego, Warszawa

Grzegorz  BĄK

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 WPŁYW POŻARU ZEWNĘTRZNEGO NA WYTĘŻENIE OBUDOWY SCHRONU WYKOPOWEGO

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono wyniki analizy numerycznej wytężenia obudowy schronu wykopowego na skutek oddziaływania temperatur wywołanych pożarem zewnętrznym rozgorzałym na powierzchni terenu. Założono, że rozległość pożaru jest duża i znacznie przekracza powierzchnię obrysu wydłużonego schronu. Ośrodek gruntowy otaczający obudowę potraktowano jako ciało charakteryzujące się uśrednionymi stałymi termodynamicznymi. Proces nagrzewu i stygnięcia opisano równaniem Fouriera przewodzenia ciepła uwzględniając niejednorodność materiałową, grunt i beton.

Słowa kluczowe: analiza numeryczna, schron, pożar zewnętrzny, grunt, beton.

ABSTRACT

A numerical analysis is performed to determine the influence the ground surface fire on the straining the shelter housing with the ground cover. It is assumed the underground shelter is longitudinal and the fire contains a considerate area. Both assumptions enable to treat the  problem as the flat material heterogeneous shield with boundary temperature disposition. A no stationary heat conduction is considered on the basis of the Fourier’s equation in the form with the average constant values of the temperature compensation coefficient in the particular zones.

 

Artykuł 2 z nr 3 i 4

Edward KOŁODZIŃSKI, Piotr ZAPERT

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE WARTOŚCI SKŁADOWYCH WSKAŹNIKA OCENY ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW AKTYWNYCH REJONOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

STRESZCZENIE

W pracy rozpatrzono zagadnienie komputerowego wspomagania optymalizacji dyslokacji elementów aktywnych Dziedzinowego Systemu Bezpieczeństwa (DSB).  Przedstawiono metodę wyznaczania wartości wskaźnika oceny jakości dyslokacji w przypadku wnioskowania statystycznego za pomocą aplikacji J2EE wykorzystującej środowisko MATLAB. Sformułowano  przykładowe  zadanie optymalizacji dyslokacji  elementów aktywnych ochraniających dwa podmioty i podano sposób jego rozwiązania za pomocą opracowanej aplikacji.

Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa, aplikacja J2EE, środowisko MATLAB.

ABSTRACT

Elaboration discusses the issue of computer support for optimising the deployment of active elements of an Domain Security System. It presents method of determining values of index of quality evaluation of the deployment in case of statistic reasoning using J2EE application based on MATLAB. An example task of optimising the deployment of active elements protecting two entities has been formulated and solved using developed application.

 

Artykuł 3 z nr 3 i 4

Andrzej JODEŁKA, Adam ROSIŃSKI

Politechnika Warszawska, Warszawa

 WYBRANE ASPEKTY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO

STRESZCZENIE

W referacie zaprezentowano zagadnienia związane z Systemami Monitoringu Wizyjnego. Przedstawiono kolejne etapy ewolucji rozwoju systemów, a także zaprezentowano koncepcje systemu monitoringu wizyjnego dla firmy spedycyjnej. W tym celu zastosowano różne media transmisyjne, w tym także kable światłowodowe. Dzięki temu uzyskano odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, a także dużą przepustowość danych.

Słowa kluczowe: monitoring wizyjny, rozwój systemów, media transmisyjne, kable światłowodowe.

ABSTRACT

The paper presents the issues related to Closed Circuit Television; shows the successive stages of the evolution of systems development, and presents the concepts of monitoring system for freight forwarding company. For this purpose are used, variety of transmission media, including optical fiber cables. The result is an resistance to electromagnetic interference and high data

 

Artykuł 4 z nr 3 i 4

Mariusz OWCZAREK, Weronika RADZIKOWSKA-JUŚ

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 STABILNOŚĆ ROZWIĄZANIA ZAGADNIENIA BRZEGOWEGO NIESTACJONARNEGO PROFILU TEMPERATURY W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

STRESZCZENIE

Jedną z uniwersalnych a zarazem prostych metod dla numerycznego rozwiązywania zadań nieustalonego przewodzenia ciepła w obudowie budynku jest metoda objętości skończonych. Jednak, przy sformułowaniu jawnym konieczne jest dobranie kroku czasowego, gwarantującego stabilność rozwiązania. W tym artykule wartość takiego kroku czasowego została określona z warunku zerowej różnicy pomiędzy teoretycznym a numerycznym rozwiązaniem dla danej geometrii ściany. Rozpatrzono wpływ współczynnika przewodzenia ciepła ściany na długość kroku. Warunki brzegowe przyjęte w artykule odpowiadały obciążeniom ogniowym ściany schronu.

Słowa kluczowe: przewodzenie ciepła, krok czasowy, metoda objętości skończonych.

ABSTRACT

One of the most simple and versatile method for numeric solving of the problems of transient heat conduction in the building envelope is the finite volume method. In explicit scheme however there is a problem of assuming correct time step for solution stability. In this article stable step value was determined from the condition of zero difference between the theoretical and numerical solution for the particular geometry of the wall. The influence of the thermal conductivity on the step length has been evaluated. Condition for the correctness of solutions obtained from the analysis in this article is sharper than the condition of equations stability according to the literature. For the boundary conditions adopted solution can be applied to the study of resistance of buildings shelters to long fire.

 

Artykuł 5 z nr 3 i 4

Wiesław SAROSIEK

Politechnika Białostocka, Białystok

OCENA JAKOŚCI TERMICZNEJ, PRZEBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, POŁĄCZONEJ Z POPRAWĄ JEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono kompleksową ocenę przebudowy połączonej z termomodernizacją budynku służby zdrowia. Wykonane pomiary oraz obliczenia potwierdzały spostrzeżenia użytkowników i wskazywały na błędy popełnione podczas wykonywania robót. Analiza zużycia energii w sezonie ogrzewczym oraz obliczenia potwierdziły wstępną diagnozę. W podsumowaniu wskazano na dużą skuteczność pomiarów termowizyjnych i HFM w diagnostyce cieplnej budynku.

Słowa kluczowe: jakość termiczna, budynek użyteczności publicznej, charakterystyka energetyczna, diagnostyka cieplna.

ABSTRACT

In 2010 reconstruction combined with thermal modernisation was carried out in the public building. Thermal characteristics of the building according to the project of modernisation was to be much improved, which should also improve thermal comfort of the rooms. During the first two years of operation after the completion of the modernization there were no expected effects according to the users of the object.

Actual heat transfer coefficients of partition were determined as the result of thermal imaging of the building and measurements of the heat flux and temperature coefficients. Energy consumption, heat and electricity for heating of the building were analysed. Calculation results for the six established operational conditions have been compared with the actual energy consumption for the applied computing terms and conditions.

Heat transfer coefficients determined by measurements were on average of 65% worse than projected one.  Infrared images enabled the location and the approximate range of manufacturing defects. Based on the analysis of assumed variants operation of the building and energy consumption measurements it was found that the energy performance after the refurbishment is about of 33% worse than expected.

Measurements (HFM) and thermovision available now (allowing an evaluation of thermal parameters of partitions) are great tools for evaluation of the works related to the thermal quality of the building.

Correlating the measurements with calculation allows the correct assessment of a building’s energy quality, which leads to further proposals, for example, regarding to the merits, scope and possible repair profitability.

 

Artykuł 6 z nr 3 i 4

Anna STARCZYK

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

ANALIZA PARAMETRÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA ZMIANĘ ZAPOTRZEBOWANIA NA CHŁÓD W OKRESIE LETNIM W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia analizę problemu zapotrzebowania na chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim wynikającego z powiększenia okien na elewacjach południowych. Celem badania jest analiza parametrów mających wpływ na zmianę zapotrzebowania na chłód i wybór najkorzystniejszych z nich. Parametry poddane analizie to: temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu (zakres 21–24°C), współczynnik przenikania ciepła przez przenikanie dla okien U (zakres: 0,7 – 1,3 ), współczynnik zacienienia przez urządzenia przeciwsłoneczne fc (zakres: 0,15 – 0,95) oraz współczynnik zacienienia okna przez zewnętrzne elementy zacieniające Fsh,ob.,k (zakres: 0,7 – 1,0).

Słowa kluczowe: przegrzewanie latem, chłodzenie, parametry obniżające zapotrzebowanie na chłód.

ABSTRACT

This article presents an analysis of the problem of demand for space cooling during the summer resulting from enlargement of windows on the south façade. The aim of the study is to analyze the parameters which impact the demand for cooling, and the selection of the most favorable of them. The parameters analyzed: the internal temperature of the room (range 21-24 ° C), heat transfer coefficient for windows U (range: 0,7 – 1,3 ), and a shading devices rate fc (range: 0.15 – 0.95) and shading coefficient of the window by external shading Fsh, ob,k (range: 0.7 – 1.0).

Key words: overheating of the rooms in summer, cooling, lowering cooling demand

 

Artykuł 7 z nr 3 i 4

Piotr SZYMAK, Tomasz PRACZYK

Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia

SYMULATOR AUTONOMICZNEGO BIOMIMETYCZNEGO POJAZDU PODWODNEGO

STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano symulator autonomicznego biomimetycznego pojazdu podwodnego (ABPP) przeznaczonego do zadań rozpoznania podwodnego. ABPP w postaci demonstratora technologii na VII poziomie gotowości technologicznej będzie efektem końcowym projektu rozwojowego nr DOBR-BIO4/033/13015/2013, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W pierwszej części artykułu zaprezentowano opracowany dla potrzeb realizacji symulatora model matematyczny ABPP. Następnie pokazano wybrane wyniki jego działania w postaci przebiegu parametrów ruchu pojazdu podwodnego. W zakończeniu artykułu zamieszczono plan planowanych badań numerycznych. Symulator będzie wykorzystywany przede wszystkim do dostrojenia wstępnej wersji systemu autonomii biomimetycznego pojazdu podwodnego. Ponadto, posłuży on do zasymulowania pracy sensorów zainstalowanych na pokładzie ABPP w warunkach ruchu falowego.

Słowa kluczowe: pojazd podwodny, symulator

ABSTRACT

In the paper, a simulator of an autonomous biomimetic underwater vehicle (BUV) destined for underwater reconnaissance has been presented. ABUV in the form of technology demonstrator on VII level of technology readiness will be the final effect of the development project No. DOBR-BIO4/033/13015/2013, funded by National Centre of Research and Development. In the first part of the paper, a mathematical model of the BUV designed for implementation of the simulator has been described. Then, selected results of the BUV operation in the form of courses of the vehicle motion parameters have been presented. First of all the simulator will be used for tuning initial version of autonomy system of the biomimetic underwater vehicle. Moreover, it will be used for simulation of operation of sensors installed on board of the BUV in conditions of undulating motion.

Key words: underwater vehicle, simulator

 

Artykuł 8 z nr 3 i 4

Mirosław SIERGIEJCZYK

Politechnika Warszawska , Warszawa

Stanisław GAGO

Instytut Kolejnictwa, Warszawa

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO

STRESZCZENIE

Kolejowy transport zbiorowy jest obecnie w Polsce jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi. Wzrost liczby obsłużonych pasażerów, którzy korzystają najczęściej z pociągów, elektrycznych zespołów trakcyjnych czy też szynobusów, powoduje, że wzrastają także zagrożenia zaliczane do szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa w pojazdach ruchomych, jak też w obiektach stacjonarnych (np. stacje kolejowe, perony, przejścia podziemne pomiędzy peronami, itp.). Dlatego też tak istotne staje się stosowanie nowoczesnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa, które mają na celu wykrywanie i zapobieganie zdarzeniom niebezpiecznych.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport zbiorowy, pociąg, bezpieczeństwo publiczne

ABSTRACT

Rail public transport in Poland is now one of the most dynamically developing branches. The increase in number of passengers who, benefit the most from the trains, traction units or railcars, causes the increase of threats included also to the wider understood public safety. This applies to both safety in moving vehicle, as well as in stationary objects (such as railway stations, platforms, underground passageways between platforms, etc.). That is why it is so important using of modern electronic of security systems, which are designed to detect and prevent hazardous incidents.

Key words: railway transport, public transport, train, public safety

 

Artykuł 9 z nr 3 i 4

Tadeusz NIEZGODA, Danuta MIEDZIŃSKA, Grzegorz SŁAWIŃSKI

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 ENERGIA Z GŁĘBOKICH POKŁADÓW GORĄCYCH SUCHYCH SKAŁ (HDR) DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ POLSKI

 STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono zarys technologii wydobycia ciepła z głębokich pokładów gorących suchych skał (HDR – hot dry rocks), możliwości jej implementacji na terenie Polski oraz jej zalety w aspekcie zastosowania do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, jak również poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, energia, wydobycie ciepła, skały, infrastruktura krytyczna

 ABSTRACT

In the paper the scheme of technology of heat recovery from deep beds of hot dry rocks (HDR) and the possibilities of its applications in Poland were presented. Also the advantages of the HDR technology implementation in accordance to critical infrastructure safety improvement as well as for Poland energetic safety increase were shown.

Key words: energy security, energy, heat extraction, rocks, critical infrastructure

 

Artykuł 10 z nr 3 i 4

Roman KRZEWIŃSKI

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa      

TECHNOLOGIA REALIZACJI PRAC ROZBIÓRKOWYCH KOMINÓW MUROWANYCH I ŻELBETOWYCH

STRESZCZENIE

W referacie dokonano analizy zasadniczych metod prowadzenia prac rozbiórkowo – wyburzeniowych kominów murowanych i żelbetowych, oraz określono wpływ oddziaływania na środowisko negatywnych czynników związanych z zastosowaniem materiałów wybuchowych (MW): powietrznej fali uderzeniowej (PFU) oraz rozrzutu odłamków.

Słowa kluczowe: kominki murowane, kominki żelbetowe, materiały wybuchowe

 ABSTRACT

The report analyzes the basic methods of work of demolition – demolition of chimneys of brick and reinforced concrete, and the influence of the environmental impact of negative factors associated with the use of explosives: air shock wave and scattering debris.

Key words: stone fireplaces, reinforced concrete fireplaces, explosives

 

Artykuł 11 z nr 3 i 4

KIM L.V.1), SHALYI E.E.1), LEONOVICH S.N.2), BUDREVICH N.A.2)

 1)Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russia)

2)Belarussian national technical university (Minsk, Republic of Belarus)

 COMBINED EFFECT OF CARBONATION AND CHLORIDE AGGRESSION: DEGRADATION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

 ABSTRACT

Corrosion reinforcement marine hydraulic structures due to chloride aggression and carbonization of concrete leads to a sharp decrease in the safety of the structure. The steel reinforcement will be subjected to a so-called depassivation process, once the chloride concentration on surface exceeds a certain threshold concentration, or the pH value in the protective layer of concrete decreases to a threshold value due to carbonation. Electrochemical reactions begin to occur with the formation of corrosion products with the penetration of oxygen on the steel reinforcement surface. This leads to cracking of the protective layer of concrete. It should also be taken into account that, due to corrosion mechanisms, the cross-sectional area of the reinforcement also decreases. The article suggests a method for predicting the complex degradation of reinforced concrete structures, taking into account various mechanisms of corrosion wear, which will allow developing effective ways to improve the durability and maintainability of structures operated in the marine environment.

Key words: structure, concrete, corrosion, carbonation, chloride aggression.

 

Artykuł 12 z nr 3 i 4

Tomasz SZYMANIK, Grzegorz JANCZAREK

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Warszawa

ZAGROŻENIA EKSPLOATACYJNE W BUDOWNICTWIE (PROMIENIOWANIE, MIKROKLIMAT, DEGRADACJA MATERIAŁÓW)

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono zagrożenia występujące w trakcie eksploatacji obiektów budowlanych ze wskazaniem zagrożeń dla życia i bezpieczeństwa ich użytkowników, a związanych z promieniowaniem jonizującym, wpływem mikroklimatu panującego w pomieszczeniach oraz czynnikami wpływającymi na degradację materiałów.

Słowa kluczowe: promieniowanie, mikroklimat, obiekty budowlane, bezpieczeństwo

ABSTRACT

This report presents dangers occurring during the use of buildings with an indication of the menaces to life and safety of their users, and associated with the ionizing radiation, the influence of microclimate in the rooms and factors affecting the degradation of materials.

Key words: radiation, microclimate, construction objects, security