Wydanie 1/2017

W obecnym numerze czasopisma znajda Państwo sześć prac recenzowanych, tym m.in.: ■ wykorzystywanie przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ■ zagrożenia eksploatacyjne wynikające z awarii systemów infrastruktury instalacyjnej, ■ możliwości wykorzystania dronów w budownictwie, ■ zasady bezstykowego pomiaru temperatury z użyciem nowoczesnych pirometrów, ■ uwarunkowania prawne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie, ■ opis jakości powietrza w budynkach mieszkalnych. Zapraszamy także do zapoznania się z publikacja przybliżającą temat obecnej sytuacji nadzoru spawalniczego w Polsce.

Artykuły recenzowane:

  1. JAKOŚĆ POWIETRZA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

doc. dr inż. Jarosław WASILCZUK,
dr inż. Marian SOBIECH
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Artykuł recenzowany
Streszczenie
W referacie omówiono istotne zagrożenia jakości powietrza wewnętrznego w budownictwie mieszkaniowym oraz
sposoby ich ograniczania. Dotyczą one głownie rozbieżności między danymi technicznymi przyjętymi do projektu
instalacyjnego, a rzeczywiście występującymi w czasie eksploatacji budynku.
Słowa kluczowe: budynki mieszkalne, powietrze, eksploatacja budynku
Summary
The paper discusses the significant dangers of indoor air quality in housing and ways how to reduce them. They
relate mainly discrepancies between the technical specifications adopted for the project installation, and actually
occurring during the operation of the building.
Keywords: residential buildings, air, operation of the building

 

2. WYKORZYSTYWANIE PRZEPISOW Z ZAKRESU PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, JAKO NARZĘDZIA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

mgr inż. Małgorzata SZUMSKA
mgr inż. Tomasz KOŚCIELECKI
Koło Oddziału Warszawskiego SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa
Artykuł recenzowany
Streszczenie
Artykuł zwraca uwagę na potrzebę integrowania krajobrazu kulturowego z planowaniem przestrzennym. Artykuł ma celu przedstawienie zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w przedmiotowym obszarze.
Słowa kluczowe: Krajobraz kulturowy, ochrona krajobrazu, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Summary
Article draws attention to the need to integrate the cultural landscape of spatial planning. The article is to present the changes that have occurred in recent years in this area.
Keywords: The cultural landscape, landscape protection, planning and land use planning

 

3. AWARIE SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY INSTALACYJNEJ JAKO ZAGROŻENIA EKSPLOATACYJNE

dr inż. Jacek GAJ
Wojskowa Akademia Techniczna
Artykuł recenzowany
Artykuł recenzowany
Streszczenie
W referacie przedstawione zostały specyficzne uwarunkowania funkcjonowania systemów instalacyjnych eksploatowanych w stanie zagrożenia zaistnieniem różnorodnych i nietypowych czynników, oddziałujących na ich funkcjonowanie.
Słowa kluczowe: systemy instalacyjne, zagrożenia eksploatacyjne
Summary
General conditions concerning functioning of insulating systems operated in an emergency occurrence of various
factors which can destructive affect their functioning are presented in this paper.
Keywords: installation systems, operational risks

 

4. PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE

dr inż. Jerzy OBOLEWICZ
Politechnika Białostocka
Artykuł recenzowany
Streszczenie: W artykule zaproponowano procedurę projektowania bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w budownictwie. W tym celu dokonano przeglądu uregulowań prawnych problematyki
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie na poziomie branżowym, krajowym i
międzynarodowym.
Kluczowe słowa: budownictwo, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, projektowanie,
uregulowania branżowe, krajowe i międzynarodowe
DESIGNING SAFETY AND HEALTH PROTECTION IN BUILDING
Abstract: The article proposes a procedure for the design of safety and health in the
construction industry. To this end, the legislation on health and safety in construction has
been reviewed at industry, national and international level.
Key words: Construction, health and safety, design, industry regulation, national and
international

 

5. ZAGADNIENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DRONÓW W BUDOWNICTWIE

dr inż. Adam BARYŁKA
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa
Artykuł recenzowany
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienie możliwości i prawnych warunków wykorzystania dronów w budownictwie.
Słowa kluczowe: drony, budownictwo, obiekty budowlane, proces budowlany, kontrole
Summary
The paper presents the problem of the possibilities and legal conditions for the use of drones in the construction industry.
Keywords: drones, construction, building works, construction process, checks

 

6. ZASADY BEZSTYKOWEGO POMIARU TEMPERATURY Z UŻYCIEM NOWOCZESNYCH PIROMETRÓW

inż. Adam DZIEWIECKI
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa
Artykuł recenzowany
Streszczenie
Postęp w rozwoju elektroniki cyfrowej zrewolucjonizował w ostatnich latach sposób działania termometrów bezdotykowych. Większość nowoczesnych pirometrów wykazuje się wysoką dokładnością i stabilnością pomiaru w warunkach laboratoryjnych, jednakże, w realnych sytuacjach ich wyniki naznaczone są pewnymi błędami. Pomimo tego branża budowlana z powodzeniem wykorzystuje pirometry cyfrowe do uzyskiwania miarodajnych pomiarów badanych obiektów.
Słowa kluczowe: Termometr bezdotykowy, emisyjność, ciało doskonale czarne
Summary
Advanced innovations and modern digital electronics have revolutionized infrared thermometers in recent years. Most modern pyrometers are highly accurate, precise and stable when used in a clean and controlled calibration laboratory; yet, incorrect performance is frequently obtained when general – purpose sensors are applied throughout the real – life situations. However, civil engineering industry has directly benefitted from the introduction of infrared pyrometers to produce reliable temperature readings under demanding empirical conditions.
Keywords: infrared thermometer, emissivity, black body

 

 

ARTYKUŁ POPULARNO-NAUKOWY, NIERECENZOWANY

7. ANALIZA I OCENA OBECNEJ SYTUACJI NADZORU SPAWALNICZEGO W BUDOWNICTWIE

mgr inż. Jan GRZEBALSKI – Honorowy prezes Sekcji Spawalniczej OW SIMP,
współautor opracowania Raportu – „Stan i perspektywy rozwoju Spawalnictwa w Polsce”
mgr inż. Robert NIWIŃSKI – Członek Zarządu OW SIMP, Członek Zarządu Sekcji Spawalniczej OW SIMP,
współautor opracowania Raportu – „Stan i perspektywy rozwoju Spawalnictwa w Polsce”
Streszczenie
Z biegiem lat, mimo tak ogromnego postępu technologicznego i budowlanego, coraz częściej słyszymy o licznych katastrofach budowlanych. Są one, oprócz błędów spowodowanych przez czynnik ludzki, wynikiem wciąż nieuregulowanych norm prawnych w zakresie szeroko rozumianej branży budowlanej. Analizując dane i raporty, jakie do nas napływają oraz obserwując bierność organów decyzyjnych, napawa nas obawa o bezpieczeństwo nas wszystkich. Bezpieczeństwo w branży budowlanej honorowane powinno być szczególnie. Artykuł ma zadanie zwrócić uwagę na wciąż nieklarowną sytuację, jaka ma miejsce oraz wyjaśnić, jakie są jej przyczyny.
Słowa kluczowe: spawalnictwo, prawo budowlane, nadzór spawalniczy
Summary
Over the years, in spite of the enormous technological progress and construction, more and more often we hear about the numerous construction disasters. They are, in addition to errors caused by the human factor, the result is still not regulated by legal norms on the broader construction industry. Analyzing the data and reports that are coming to us and watching passivity decision-making bodies, makes us fear for the safety of all of us. Safety in the construction industry should be especially honored. The article is to draw attention to the still The cloudy situation that takes place, and explain
what are the causes.
Keywords: welding, construction law, welding supervision