Wydanie 1/2016

W wydaniu 1/2016:

spis_tresci-1-2016

IBOA_1_2016.pdf

Artykuły recenzowane:

 

OCENA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Z WYKORZYSTANIEM KOSZTÓW PRACY

Dr Anna Kuczyńska-Cesarz
Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa

Koszty pracy z uwagi na wieloskładnikowość, różne źródła finansowania, odmienne funkcje, które pełnią dla przedsiębiorców i pracowników zaliczane są do złożonych kategorii ekonomicznych. Rozpatrywane mogą być jako mikro i makroekonomiczny koszt pracy. Mikroekonomiczny koszt pracy to zakładowy koszt pracy, który stanowi w przedsiębiorstwie istotny parametr wykorzystywany dla realizacji różnych celów, w tym do tworzenia wskaźników analitycznych, na bazie, których budowany jest system syntetycznej oceny wyniku finansowego. Szczegółowe wskaźniki analityczne opracowane z wykorzystaniem informacji o kosztach pracy stosowane są przez kontrolerów i audytorów dla potrzeb oceny bezpieczeństwa ekonomicznego rozwoju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Wskaźniki oparte na kosztach pracy zaliczyć można do produktów antropogenicznych, poszerzających zakres stosowanych narzędzi w pracach kontrolnych. Im większy wachlarz możliwości analitycznych w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa, tym większe szanse eliminacji tych podmiotów, które nie stosują zasad racjonalnego gospodarowania i zagrażają bezpieczeństwu ekonomicznemu innych. Dla potrzeb niniejszego artykułu mającego na celu zaprezentowanie znaczenia kosztów pracy w ocenie bezpiecznego rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstw wykorzystano następujące metody: prezentacji elementów składowych kosztów pracy i wskaźników ekonomicznych, indukcji, analizy wskaźników ekonomicznych, metody statystyczne oraz system syntetycznej oceny wyniku finansowego według L. Bednarskiego.

Słowa kluczowe

koszty pracy, analiza kosztów pracy, wynagrodzenia, składniki wynagrodzeń, wskaźniki analityczne oparte na kosztach pracy, system syntetycznej oceny wyniku finansowego.

EVALUATION OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE WITH USING LABOURS COST

Labours cost due to compound-ness, various sources of funding, different functions which they are performing for entrepreneurs and employees are being ranked among complex economic categories. They can  be considered  as micro and macroeconomic labours cost. A microeconomic labours cost is a company labours cost which constitutes in the enterprise the significant parameter used for the realization of different purposes, in it for creating analytical indicators, on the basis of which is being built system of the synthetic evaluation of the financial result. Detailed analytical indicators drawn up with using information about labours cost are applied by controllers and auditors for the purposes of the evaluation of the safety of the economic development of enterprises in Poland. Indicators based on labours cost it is possible to rank to anthropogenic products, extending the scope of applied tools at test works. For them larger range of analytical possibilities in the financial analysis of the enterprise, all the greater chances of the elimination of these entities which don’t apply principles of the rational management and are threatening the economic security other.

For the purposes of the present article being aimed at presenting meaning of labours cost in the evaluation of the safe economic development of enterprises the following methods were used: of presentation of components of labours cost and economic indicators, induction, analysis of economic indicators, statistical methods and the system of the synthetic evaluation of the financial result according to L. Bednarski.

Key words: labours cost, analysis of labours cost, remuneration, components of the remuneration, analytical indicators based on labours cost, system of the synthetic evaluation of the financial result


 

DZIAŁANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA PRZYKŁADZIE DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

mgr inż. Weronika Radzikowska-Juś, dr inż. Mariusz Owczarek
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Wentylacja naturalna (grawitacyjna) stosowana jest od początku historii budownictwa i pozostaje najpopularniejszym sposobem wymiany powietrza w budynkach jednorodzinnych. Jej działanie sterowane jest jednak wyłącznie warunkami naturalnymi. Precyzyjna równowaga ciśnienia powietrza będąca napędem tego typu wentylacji podlega różnym wahaniom. Jednym z czynników jest konfiguracja otwartych i zamkniętych przegród w pomieszczeniu. W artykule podjęto próbę sprawdzenia doświadczalnego, w jaki sposób otwarcie okien i drzwi wpływa na działanie wentylacji. Czas eksperymentu podzielono na przedziały, w których zmieniano konfiguracje okien i drzwi. Przez cały czas mierzono przepływ powietrza w kratce wentylacyjnej zapisując wyniki w odstępie sekundowym. Założono, że wentylacja działa prawidłowo jeśli powietrze jest zasysane przez kratkę z jak największą prędkością. Obliczono średnią prędkość przepływu w każdym przedziale i wskazano najlepsze ustawienie otwarcia okien i drzwi według przyjętego kryterium.

Słowa kluczowe: wentylacja naturalna, pomiary wentylacji, komfort cieplny

Effect of natural ventilation depending on the outside on the example of two office rooms in public buildings

Natural (gravity) ventilation is used from the beginning of the history of the building industry and remains the most popular way to exchange air in single-family houses. Its operation is controlled only by natural conditions. The precise balance of air pressure which is a drive of this type of ventilation is subject to different fluctuations. One of the factors is the configuration of open and closed baffles in the room. This article attempts to verify experimentally how open windows and doors affect the operation of ventilation. The experimental time is divided into periods which are varied configurations of windows and doors. Air flow in the air vent is measured every second. It was assumed that ventilation is working properly if the air is sucked in through the grille with the highest possible speed. The mean flow velocity is calculated in each period and the best setting to open windows and doors according to the adopted criterion is pointed out.

Key words: natural ventilation, measurements of ventilation, thermal comfort


 

ANALIZA NOŚNOŚCI WYBRANEGO PRZYKŁADU USZKODZONEGO STROPU TYPU KLEIN

dr inż. Ryszard Chmielewski, dr inż. Leopold Kruszka,
Wojskowa Akademia Techniczna

W artykule zaprezentowana został metodyka oceny aktualnej nośności wybranego stropu typu Klein. Tego typu konstrukcje były powszechnie stosowane od początku XX wieku, obecnie są bardzo rzadko stosowane, jakkolwiek w wielu obiektach budowanych nadal są eksploatowane. Czas i warunki eksploatacji mają zasadniczy wpływ na aktualną nośność stropów Klein’a, w szczególności dotyczy to różnego rodzaju przebudów układów warstw stropowych czy też adaptacji pomieszczeń nad nimi [6÷10].

Słowa kluczowe: strop Klein’a, nośność stropu, uszkodzenia korozyjne

ANALYSIS OF LOAD CAPACITY FOR SOME EXAMPLE OF THE DAMAGED KLEIN CEILING

An assessment methodology of the current load capacity for a selected example of Klein ceiling was presented in this paper. Such structures have been widely constructed in buildings since the beginning of the twentieth century, and now Klein ceilings are very rarely used, though they are still in many places of existing objects. Long maintenance time and operating conditions have a major effect on the current load carrying capacity of Klein ceilings, in particular it applies to all kinds of ceiling rebuilding  or adapting processes for rooms over those ceilings [6 ÷ 10].

Key words: Klein ceiling, loading capacity of ceiling, corrosion damages


 

PROBLEMY MODERNIZACJI BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

dr inż. Jerzy Obolewicz, Politechnika Białostocka w Białymstoku
mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Budynki wielkopłytowe tworzące osiedla mieszkaniowe to specyficzne obiekty budowlane wykonane według ujednoliconych wzorców urbanistycznych, architektonicznych i konstrukcyjnych, uwzględniające głównie aspekt sanitarny zamieszkania z pominięciem zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego. Obiekty te często są eksploatowane niezgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i ochrony środowiska, zmieniają się również wymagania mieszkańców. Zjawiska te powodują szybsze ich zużycie i w następstwie wymuszają ich modernizację. Aktualne wymagania normowe narzucają, aby wszystkie budynki mieszkalne spełniały warunek projektowanego okresu użytkowania (50 lat).

Modernizacja budynków wielkopłytowych przyczynia się do poprawy warunków mieszkaniowych, sprzyja rozwiązywaniu problemów społecznych, tworzy lepszy klimat w środowisku zamieszkania oraz zapewnia bardziej przyjazne dla środowiska przyrodniczego formy przystosowania do potrzeb człowieka.

W artykule poruszono problematykę połączeń docieplonej warstwy elewacyjnej z konstrukcyjną w budynkach wielorodzinnych Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykonanych w technologii OWT-67N.

Słowa kluczowe: budownictwo, wielka płyta, modernizacja, połączenia elementów konstrukcyjnych

PROBLEMS WITH „GRATE PLATE SYSTEM” HOUSES MODERNIZATION IN PEOPLE SETTLES

“Grade plate” houses creator people settles are specific building objects executed according to standardized patterns objects, architectural and constructional, taking into account connected with protection of natural environment the sanitary aspect of residence from omission the questions mainly. Objects these be exploited incompatibly with requirements of right often and of environment, the occupants’ requirements change also. Phenomena these cause quicker their waste and they in after-effect extort their modernization. Legal requirements throw on, to all habitable buildings fulfilled condition projected of use (50 years).

The modernization of “Grade plate” houses contributes to improvement of conditions,  favours solving social problems, creates better climate in environment as well as it assures more friendly for natural environment of form to people needs.

In article describes problems with modernization in connection among elevation and constructional layer in houses of Lomza Housing Cooperative executed in OWT-67N technology.

Key words: building. “Great plate” system, modernization, connection among elevation and constructional layer constructional elements


 

UWARUNKOWANIA PRAWNE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

dr inż. Adam Baryłka

W referacie został omówiony problem zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego lub jego części w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz procedur zmiany sposobu użytkowania wynikających z przepisów Prawa budowlanego

Słowa kluczowe: obiekt budowlany, zmiana sposobu użytkowania, inżynieria, bezpieczeństwo

LEGAL FRAMEWORK CHANGING THE WAY USE OF STRUCTURES

 Abstract The paper has discussed the problem of change of use of existing building structure or part thereof in engineering and building safety procedures use changes resulting from the provisionsof the Construction Law

Keywords : building construction , change of use , engineering , security


 

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII RENTGENOWSKIEGO ROZPROSZENIA WSTECZNEGO (XBT)

mgr inż. Jan Kielczyk,
Energomontaż-Północ, Technika Spawalnicza i Laboratorium, Sp. z o.o.

W przeciwieństwie do konwencjonalnej radiografii technologia odbiciowa (XBT) wykorzystuje promieniowanie odbite wywołane efektem Comptona. Praktyczną korzyścią XBT jest badanie obiektów z jednostronnym dostępem. Promieniowanie odbite nie jest ukierunkowane i otrzymany obraz jest nieostry. Problem ten rozwiązano na dwa różne sposoby: jedna koncepcja wykorzystuje wysokoskolimowaną wiązkę promieniowania (technika wiązki ołówkowej) i wysokoczuły detektor o dużych rozmiarach; drugą zasadą tworzenia obrazów odbitych jest napromieniowanie dużej powierzchni źródłem promieniowania o wysokim kW i odbiór promieniowania odbitego przez kamerę otworkową zawierającą detektor cyfrowy. Charakterystyka komptonowskiego promieniowania odbitego, mianowicie zdolność odróżniania materiałów o niskiej liczbie atomowej, jest kluczowym powodem stosowania technologii odbiciowej do wykrywania materiałów wybuchowych narkotyków, ludzi ukrytych w cargo i innej organicznej kontrabandy. Bardzo małe są dawki promieniowania otrzymywane przez badany obiekt (ludzi).

Słowa kluczowe: rentgenowskie obrazowanie odbiciowe, efekt Comptona, wykrywanie materiałów niebezpiecznych

APPLCATION OF INSPECTION SYSTEM BASED ON THE REGISTRATION OF THE BACKSCATTERED X-RAY TECHNIQUE (XBT)

In contrast to X-ray transmission imaging, such as conventional radiography, the X-ray backscatter technology (XBT) utilizes the scattered radiation caused by the Compton effect. The practical advantage of the XBT is to inspect an object from only one-side. The scattered radiation is not directed, i.e. distributed into any spatial direction, and obtained image is not sharp. This problem has been resolved by two different ways: one concept utilizes a highly collimated beam of radiation (pensil-beam technique) and a high sensitive large area detector; the second principle of generating X-ray backscatter images is the illuminating of a large area with a high kW X-ray source of radiation and a pinhole like camera encompassing a digital detector. The characteristic of Compton backscatter, namely the ability to discern low atomic number materials, is the key reason why this technology is useful for detecting explosives, drugs, stowaways in cargo and other organic contraband. Radiation dose of inspected object (person) is very small.

Keywords: X-ray backscatter imaging, Compton effect, detection of dangerous materials


 

MOŻLIWOŚĆ USPRAWNIEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADÓW POLIGRAFICZNYCH

dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak, Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki
prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik, kierownik katedry, Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki
mgr inż. Sylwester Korga, asystent, Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki
prof. dr hab. inż. Janusz Ozonek, Politechnika Lubelska, Wydzia Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
mgr inż. Ryszard Juchnowicz, P.H.U. Herba, Łódź

W artykule zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku rolowego maszyny rotograwiurowej. Rotograwiura jest jedną z technik drukarskich, polegająca na przenoszeniu farby drukarskiej z wygrawerowanego cylindra na podłoże (np. karton, folia), a następnie błyskawicznym suszeniu zadrukowanego materiału strumieniem gorącego powietrza. Dążenie wielkich koncernów do wyeksponowania swojej marki oraz zabezpieczenie przed wprowadzeniem na rynek podrobionych produktów spowodowało, że technologia druku rotograwiurowego została zaimplementowana w wielu wiodących firmach poligraficznych. Proces druku rotograwiurowego, z uwagi na jego złożoność, wymaga ciągłego nadzoru ze strony obsługi maszyny, w szczególności rolowego, który odpowiada za zapewnienie ciągłej dostępności surowców i materiałów niezbędnych do produkcji oraz szybką i bezpieczną zmianę narzędzi i farb podczas przezbrajania maszyny. Mając na uwadze liczbę zagrożeń występujących na stanowisku pracy rolowego, a jednocześnie brak wystarczającej ilości fachowej literatury dotyczącej ryzyka pracy na w/w stanowisku dokonano analizy wymogów prawnych oraz norm dla wymienionego stanowiska. Dokonana analiza pozwoliła na opracowanie propozycji technicznych i organizacyjnych rozwiązań, które mogłyby się przyczynić do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla stanowiska rolowego maszyny rotograwiurowej.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, zakłady poligraficzne, rotograwiura.

THE POSSIBILITY OF  IMPROVEMENTS IN SAFETY ON THE EXAMPLE OF PRINTING PLANTS

The article presents issues of health and safety at work as a gravure press operator. Rotogravure is one of the printing techniques method for transferring ink from the engraved cylinder to a substrate (eg. paperboard, foil), and then rapidly drying the printed material stream of hot air. The pursuit of major corporations to expose your brand and protection against the introduction of counterfeit products on the market meant that rotogravure printing technology has been implemented in many of the leading printing companies. Rotogravure printing process, due to its complexity, requires constant supervision by the operation of the machine, in particular a gravure press operator, which is responsible for ensuring the continuous availability of raw materials needed for production and a fast and safe change of tools and paints during the changeover. Given the number hazards in the workplace a gravure press operator and while there is not enough professional literature on the risks of the work on this position of an analysis of the legal requirements and the standards for the said position. The analysis allowed us to develop proposals for technical and organizational solutions that could contribute to improving the conditions of health and safety for the position of gravure press operator.

Key words: health and safety at work, printing plants, rotogravure.