Wydanie 1/2015

  W wydaniu 1/2015:

spis_tresci

IBOA_1/2015.pdf

Artykuły recenzowane:

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW W ASPEKCIE WYMOGÓW SPECJALNYCH OŚRODKÓW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak, prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik, dr hab. inż. Gabriel Borowski
mgr inż. Dawid Łoboda, specjalista ds. BHP
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących, Radom

W artykule omówiono specyfikę wymagań i związanych z nimi rozwiązań w zakresie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej, takich jak specjalne placówki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Charakter ośrodka sprawia, że bezpieczeństwo pożarowe nabiera szczególnego znaczenia i stanowi jeden z głównych warunków funkcjonowania placówek tego typu. W związku z czym, niezbędne jest zastosowanie wysokiej jakości niezawodnych systemów przeciwpożarowych oraz zaplanowanie bardzo sprawnej organizacji w razie konieczności ewakuacji podczas wystąpienie zagrożenia pożarowego. W oparciu o analizę istniejących systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, z uwzględnieniem nowoczesnych technik sygnalizacji pożaru, oddymiania i systemów wczesnej detekcji oraz regulacji prawno-organizacyjnych zasad organizacji ewakuacji, zaproponowano udoskonalenia w zakresie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego  oraz usprawnienia metodyki przeprowadzania ewakuacji w tak trudnym obiekcie jakim jest ośrodek oświatowo-wychowawczy dla osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, specjalne ośrodki oświatowo-wychowawcze

FIRE SAFETY FACILITIES IN TERMS OF THE REQUIREMENTS OF SPECIAL EDUCATIONAL CENTERS

The article discusses the specifics of the requirements and related solutions for fire protection systems in public buildings, such as special school and educational institutions for the blind and visually impaired. The nature center makes fire safety is of particular importance and is one of the main conditions for the functioning of the institutions of this type. Because of that, it is necessary to use a quality reliable fire protection systems and planning a very efficient organization, if necessary, evacuate during a fire hazard. On the basis of made analysis of existing fire protection systems, including modern techniques of fire alarm systems, smoke and early detection and regulation of the legal and organizational principles for the organization of evacuation, suggested improvements in fire protection systems and facilitate the taking of escape in such a difficult object which is the educational center -wychowawczy for the disabled.

Keywords: fire safety, special educational centers.


 

ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ. FINANSOWANIE WYDATKÓW OBRONNYCH

prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI (lechkoscielecki@tlen.pl), ppłk dr hab. Konrad STAŃCZYK (stanczyk@wp.pl),
dr Mariusz TOMCZYK (m26@poczta.onet.pl)
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Współcześnie państwo odgrywa istotną rolę w organizowaniu i funkcjonowaniu systemu gospodarki rynkowej. Rola ta sprowadza się do kompromisu pomiędzy zapewnieniu jak najlepszych warunków do funkcjonowania rynku, co implikuje konieczność minimalizacji zakresu ingerencji w działanie mechanizmów rynkowych, a koniecznością korygowania negatywnych skutków oddziaływania mechanizmu rynkowego, związanego np. z nadmiernym bezrobociem, nadmierną rozpiętością dochodów itp. Oddzielnym, jednak nie mniej istotnym zagadnieniem jest konieczność zapewnienia przez państwo wykonywania usług publicznych i związaną z tym koniecznością zapewnienia na ten cel określonych środków finansowych. Współcześnie, jednym z priorytetowych rodzajów tych usług jest usługa określana mianem „obrona narodowa”, która realizowana jest przez państwo w ramach wydatków obronnych.

W artykule tym autorzy przedstawiają różne aspekty interwencjonizmu państwowego, odnosząc się do wybranych osiągnięć historii myśli ekonomicznej przy uwzględnieniu konieczności ponoszenia przez państwo wydatków obronnych.

Słowa kluczowe: gospodarka rynkowa, interwencjonizm państwowy, bezpieczeństwo narodowe, wydatki obronne

THE ROLE OF COUNTRY IN THE MARKET ECONOMY. FINANCING OF DEFENSE EXPENDITURES

Today the role of country in organising the market economy system is significant. Every country have to create their own compromise between providing the best development conditions, which is connected with less interference in market mechanism and the necessity of correction of the negative market results like unemployment etc. Another important factor in market economy are public services and providing fund sources for them. „National security” is the one of the most important type of public services and it is funded by polity under defence expenditures.

In this article authors present different aspects of national interventionism, refer to selected achievements of the history of economic thought with consideration of compulsory funding of defence expenditures by country.

Key words: market economy, national interventionism, national security, defense expenditures


 

MIEJSCE I ROLA NARODOWEGO PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ I WYZWAŃ XXI WIEKU

gen. bryg. dr inż.Roman Polak, (roman.polak@wat.edu.pl),
Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej

Artykuł prezentuje wybrane problemy funkcjonowania narodowego przemysłu zbrojeniowego, w tym proces jego konsolidacji. Przedstawia korelację procesów produkcji specjalnej z systemem planowania i realizacji priorytetowych programów zbrojenia. Sformułowano w nim wnioski, które być może pozwolą uruchomić mechanizmy wspierające narodowy przemysł zbrojeniowy w implementacji innowacyjnych technologii na rzecz Sił Zbrojnych RP i gospodarki cywilnej oraz zwiększą ich dotychczasowy udział w realizacji usług logistycznych w obszarze zaopatrywania jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wykonujących zadania w kraju i poza jego granicami.

Słowa kluczowe: przemysł zbrojeniowy, konsolidacja, modernizacja techniczna

The place and role of the national arms industry in the national defence system in the light of the experiences and challenges of the twenty-first century.

This article presents selected operating issues of the national arms industry, including  the process of its consolidation. It shows a correlation between special production processes and the planning and implementation system of the priority armament programs. The conclusions drawn in the article may allow to initiate mechanisms supporting national arms industry in the implementation of innovative technologies for the national Armed Forces and civilian economy as well as increase their previous participation in delivery of logistics support in the area of procurement for the organizational unites of the Ministry of National Defence, performing tasks within the country and abroad.

Keywords: arms industry, consolidation, technical modernization


 

WPŁYW JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH NA STAN ZAWILGOCENIA UŻYTKOWANEGO GARAŻU PODZIEMNEGO

dr inż. Ryszard Chmielewski (ryszard.chmielewski@wat.edu.pl), dr inż. Leopold Kruszka
Wojskowa Akademia Techniczna

W artykule przedstawiono sposób oceny przyczyn pojawiania się wód gruntowych i opadowych w garażach podziemnych.  Rozwiązania  polegające na budowie głęboko posadowionych obiektów budowlanych są szczególnie często wykorzystywane na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie w części podziemnej budynku zlokalizowane są stanowiska postojowe dla samochodów zmniejszając w ten sposób zajętość terenu. Często obiekty te posadowione są w miejscach złożonych warunków gruntowych przy wysokim poziomie wód. W takim wypadku istotne jest właściwe projektowanie i wykonawstwo w celu zabezpieczenia części podziemnej przed napływem wód do wnętrza części podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości robót budowlanych.

Słowa kluczowe: jakość robót budowlanych, zawilgocenie

EFFECT OF QUALITY OF CONSTRUCTION WORKS ON MOISTURE STATE OF  MAINTAINING  UNDERGROUND GARAGE

The paper describes how to assess reasons for the emergence of groundwater and rainwater inside underground garages. Building solutions involving constructions of deep-erected buildings are particularly often used in highly urbanized areas, where the underground parts of buildings are located parking spaces for cars thus reducing the occupancy of those areas. Often, these buildings are sited in complex ground conditions with the high levels of water. In this case, it is essential to proper design and construction in order to protect the underground part against the inflow of groundwater as well as rainwater inside underground stories, especially taking into account quality of construction works.

Key words: quality of construction works, moisture