Wydanie 1/2014

W wydaniu 1/2014

 

Streszczenia artykułów recenzowanych:

 

ANALIZA WARUNKÓW POSADOWIENIA PODPÓR MOSTÓW SKŁADANYCH

dr inż. Ryszard CHMIELEWSKI
Wojskowa Akademia Techniczna

W artykule przedstawiono wyniki analizy dynamicznego zachowania układu podporowego w interakcji z podłożem gruntowym dla wojskowych konstrukcji mostów składanych. Stwierdzono, że we wspomnianych warunkach układ podporowy należy rozważać jako składnik współpracujący z pozostałymi elementami ustroju mostowego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów na obiekcie rzeczywistym oraz na podstawie analiz numerycznych określono graniczne wartości modułów ściśliwości podłoża gruntowego, przy których konieczne jest wykonanie posadowienia pośredniego.

ANALYSIS OF CONDITIONS FOR THE FOUNDATION OF FOLDING BRIDGES PILLARS

This paper presents results of the analysis of the dynamic behavior of the military folding bridge ​​. It was found that in these conditions the supporting system should be considered as part of cooperating with the other components of a bridge. Therefore, in the proposed trial unusual formulation of the problem of dynamic behavior of the system construction of the bridge. The essence of this formulation is a dynamic interaction of the basic elements of the political system and thus bridge spans and bridge abutments with subsoil. Takes into account the presence of unilateral constraints at the interface of system components listed bridge


 

BADANIA DOŚWIADCZALNE PRZEPŁYWU CIEPŁA PRZEZ OBSYPKĘ SCHRONU WYKOPOWEGO W WARUNKACH POŻARU ZEWNĘTRZNEGO

dr inż. Adam BARYŁKA
prof. dr hab. inż. Grzegorz BĄK
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

W referacie przedstawiono wyniki badań modelowych mających na celu rozpoznanie właściwości ochronnych obsypki gruntowej stropu schronu wykopowego przed pożarem zewnętrznym. Termiczne, niestacjonarne oddziaływanie powierzchniowe pożaru symulowano płytą grzejną.  Wyniki dotyczą gruntu niespoistego piaszczystego z różną wilgotnością. Badaniu poddano zachowanie osypki gruntowej o typowych grubościach. Przedstawiono koncepcję opracowania wyników według podejścia identyfikacyjnego.

Abstract

The paper presents the results of the model in order to identify the protective properties of the backfill ground floor of the shelter excavation before the fire outside. Thermal, full-surface interaction simulated fire hob. The results relate to non-cohesive sandy soil with different humidity. We studied the behavior of material land with typical thicknesses. The concept of development results by identifying approaches..


 

PROBLEMY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW WYBUDOWANYCH METODĄ PRZEMYSŁOWĄ W SYSTEMIE „CEGŁY ŻERAŃSKIEJ” NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W WARSZAWIE NA OSIEDLU NOWA PRAGA

mgr inż. Michał MACHNIKOWSKI
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Opracowanie powstało przy współpracy technicznej z firmą KOELNER Polska oraz BOLIX

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problemów technicznych związanych z dociepleniem budynków wykonywanych specyficzną metodą przemysłową. Opisano w nim niuanse mogące wpływać na dobór metody kotwienia warstw izolacji oraz wynikające z tego ograniczenia. Opisane ograniczenia wynikają głównie z występowania różnych warstw na elewacji budynku oraz jego wysokości sumarycznej.

Słowa kluczowe: docieplanie cegły żerańskiej

DIFFICULTIES RELATED TO THE THERMAL MODERNIZATION OF BUILDINGS BUILT WITH INDUSTRIAL SYSTEM „ZERANSKA BRICK” (CEGŁA ŻERAŃSKA) EXEMPLIFIED BY TECHNICAL THERMOMODERNIZATION PROJECT FOR A BUILDING LOCATED IN THE HOUSING ESTATE NOWA PRAGA IN WARSAW

This article aims to present technical problems occurring while conducting the thermal insulation of buildings with a specific industrial method. There are described nuances that may affect the choice of method of anchoring insulation layers and restrictions resulting from it. The restrictions mentioned in the article are mainly due to the presence of different layers on the facade of a building and its total height.

Key word: thermal insulation, Zeranska Brick


 

KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013 r.

dr inż. Adam BARYŁKA
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego  Sp. z o.o., Warszawa
dr inż. Jerzy BARYŁKA
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego  Sp. z o.o., Warszawa

W referacie przedstawiono wyniki, dokonanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, analizy katastrof budowlanych, które wystąpiły w Polsce w 2013.

Abstrakt

In this paper presents the results, which were made in the  General Office of Building Control, analysis construction disasters, that have occurred in Poland  in 2013.

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.