Wydanie 1 – 2 z 2019r.

Drodzy Czytelnicy

Informujemy, że rozpoczęliśmy już prace nad kolejnym numerem 1-2 z 2019 r. Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, w którym znajdzie się kolejnych 12 artykułów. Będziemy sukcesywnie publikować poszczególne artykuły, zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Lista artykułów z numeru 1-2/2019:

  1. HYBRYDOWE UKŁADY OGRZEWANIA
  2. SELEKCJA CECH OSOBNICZYCH SYGNAŁU MOWY Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH
  3. MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCEDUR DETEKCJI  ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH
  4. PROGNOZOWANIE PROCESÓW FRONTOGENEZY I FRONTOLIZY METODĄ Q-WEKTORÓW Z ZASTOSOWANIEM PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO
  5. UKRYCIA DORAŹNE DLA ZADAŃ OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ
  6. METODYKA MODELOWANIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW OCHRONY PERYFERYJNEJ
  7. STRUKTURA OBSŁUGOWA OBIEKTU TECHNICZNEGO
  8. ROLA ŚRODKÓW NIETECHNICZNYCH W SYSTEMIE ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO
  9. WPPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNO-PRAWNYCH EKSPLOATACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  10. OBIEKTY BUDOWLANE JAKO PRZEDMIOTY PROCESU BUDOWLANEGO (INWESTYCYJNEGO I EKSPLOATACYJNEGO)

Redakcja

Artykuł 1 z numeru 1-2 z 2019

HYBRYDOWE UKŁADY OGRZEWANIA

Daniel GAWRYŚ, Mariusz OWCZAREK

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Streszczenie

Wybór najlepszego rozwiązania ma na celu zbadanie ekonomiczności rozwiązań dla hybrydowych układów ogrzewania oraz wybór według kryterium najniższego kosztu. Poddany analizie budynek jest biurowym obiektem budowlanym o fasadzie szklanej. Przyjęte zostały dwa układy hybrydowe. Pierwszy z nich zakłada pompę ciepła oraz węzeł cieplny do spełnienia całego zapotrzebowania na ciepło. Drugi układ przewiduje zastosowanie pompy ciepła oraz węzła cieplnego do ogrzania budynku oraz kolektory słoneczne do zapewnienia ciepłej wody użytkowej.

Słowa kluczowe: Hybrydowe systemy ogrzewania, pompy ciepła, kolektory słoneczne, węzły cieplne

Abstract

Choosing the best solution is to examine the cost-effectiveness of hybrid heating systems and the choice one of the criterion of the lowest cost. Analyzed building is an office building structure with a glass facade. We adopted two hybrid systems. The first of these involves the heating pump and the substation to meet total demand for heat. The second system provides for the use of heat pumps and district heating to heat the building and solar panels to deliver hot water.

Key words: Hybrid heating systems, heat pumps, solar collectors, heat centers

Artykuł 2 z numeru 1-2 z 2019

SELEKCJA CECH OSOBNICZYCH SYGNAŁU MOWY Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH

Kamil KAMIŃSKI, Andrzej P. DOBROWOLSKI, Ewelina MAJDA

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Streszczenie

W referacie przedstawiono system automatycznego rozpoznawania mówcy zaimplementowany w środowisku Matlab oraz pokazano sposoby realizacji i optymalizacji poszczególnych elementów tego systemu. Główny nacisk położono na wyselekcjonowanie cech dystynktywnych głosu mówcy z wykorzystaniem algorytmu genetycznego, który pozwala na uwzględnienie synergii cech podczas selekcji. Pokazano również wyniki optymalizacji wybranych elementów klasyfikatora, m.in. liczby rozkładów Gaussa użytych do zamodelowania każdego z głosów. Ponadto, podczas tworzenia modeli głosów zastosowano model głosu uniwersalnego.

Słowa kluczowe: mowa, głos, system automatycznego rozpoznawania mowy, przetwarzanie sygnałów.

Abstract

The paper presents automatic speaker recognition system, implemented in the Matlab environment, and demonstrates how to achieve and optimize various elements of the system. The main emphasis was put on features selection of speech signal using a genetic algorithm, which takes into account synergy of features. The results of the selected elements of optimizing classifier have been also shown, including the number of Gaussian distributions used to model each of the voices. In addition during creating voice models, the universal voice model have been used.

Key words: speech, voice, automatic speech recognition system, signal processing.

Artykuł 3 z numeru 1-2 z 2019

MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA  PROCEDUR DETEKCJI  ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

Andrzej AMELJAŃCZYK

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Streszczenie

W pracy przedstawiono ogólny model procedury rozpoznawania  zagrożeń epidemiologicznych oparty na wielokryterialnej ocenie podobieństwa zagrożeń do wzorców zawartych w repozytorium. Zdefiniowano ogólną przestrzeń detekcji podobieństwa, w której sformułowano zadanie optymalizacji rozpoznawania wzorców. Przedstawiono przykład algorytmu wspomagania procesu wyznaczania wstępnego rozpoznania oparty  na stwierdzonych objawach  zagrożenia i występujących  czynnikach ryzyka. Przedstawiony algorytm pozwala wyznaczać zbiór  zagrożeń od których nie ma bardziej prawdopodobnych oraz jego ranking.

Słowa kluczowe: podobieństwo, wskaźniki i relacje podobieństwa, patogeny, modele zagrożeń epidemiologicznych, wzorzec zagrożenia epidemiologicznego, algorytmy detekcji zagrożeń

Artykuł 4 z numeru 1-2 z 2019

PROGNOZOWANIE PROCESÓW FRONTOGENEZY I FRONTOLIZY METODĄ Q-WEKTORÓW Z ZASTOSOWANIEM PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO

Dariusz CHAŁADYNIAK, Janusz JASIŃSKI, Sławomir PIETREK, Ireneusz WINNICKI

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Streszczenie

Artykuł przedstawia autorską metodykę prognozowania procesów frontogenezy i frontolizy metodą Q-wektorów. Do jej realizacji wykorzystano zdjęcia satelitarne i dane numeryczne oraz zastosowano ideę przetwarzania równoległego. Metoda Q-wektorów służy do wyznaczania obszarów występowania prądów pionowych, określania ich kierunku i intensywności. Obszary Q-wektorów wskazują miejsca zbieżności i rozbieżności pola przepływu atmosfery, a tym samym wyznaczają rejony występowania prądów wstępujących i zstępujących. Obliczona na podstawie metody Q-wektorów funkcja frontogenetyczna wyznacza obszary frontogenezy i frontolizy. Przetwarzanie danych numerycznych wymaga zastosowania wydajnych systemów obliczeniowych. Zwiększanie wydajności współczesnych komputerów poprzez podwyższanie częstotliwości ich zegarów wewnętrznych w zasadzie dobiega końca. Właściwym kierunkiem rozwoju wydaje się być budowa komputerów o strukturach równoległych.

Słowa kluczowe: froktogeneza, frontoliza.

Abstract

The paper presents an original methodology of forecasting the frontogenesis and frontolysis processes by means of the Q-vectors method. The method became a base of vertical movements computation (including direction and intensity). The areas of Q-vectors point the areas of atmospheric flow convergence and divergence, thereby determining the appearance of regions of ascending and descending air movements. The calculated frontogenetic function determines areas of frontogenesis and frontolysis. Data processing requires the use of high performance computing. Improving the performance of modern computers by increasing the frequency of their internal clocks is basically coming to an end. Building computers with parallel structures seems to be the right direction of development.

Key words: froktogenesis, frontolysis.

Artykuł 5 z numeru 1-2 z 2019

UKRYCIA DORAŹNE DLA ZADAŃ OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ

Zbigniew SZCZEŚNIAK, Janusz LALKA

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Streszczenie

W artykule zaproponowano możliwości stosowania ukryć doraźnych dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Ukrycia doraźne są tanim i szybkim realizacyjnie elementem uzupełniającym stacjonarną infrastrukturę osłonową przydatną w sytuacjach kryzysowych. Scharakteryzowano strukturę problemu i wskazano metody badań.

Słowa kluczowe: obrona cywilna, ochrona ludności, schron, ukrycie, ochrona.

Abstract

The possibilities to use the hasty cover for civil protective and civil   defense tasks are proposed in this paper. The hasty covers are elements  no-expensive and fast in execution, which are complementary to the protective infrastructure useful for crisis situations.  The structure of the problem and research methods are characterized.

Key words: civil defense, civil protection, shelter, concealment, protection.

Artykuł 6 z numeru 1-2 z 2019

METODYKA MODELOWANIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW OCHRONY PERYFERYJNEJ

Mirosław SIERGIEJCZYK, Adam ROSIŃSKI

Politechnika Warszawska , Warszawa

Streszczenie

Bezpieczeństwo obiektów transportowych, jako obiektów o charakterze strategicznym i zaliczanym do infrastruktury krytycznej, zależy od skuteczności zastosowanych poszczególnych systemów bezpieczeństwa. Systemy te powinny wzajemnie się uzupełnić, tak by skuteczność wykrycia zagrożenia była możliwe maksymalna przy założonych warunkach początkowych. Dlatego też stosuje się różnorodne rozwiązania. W artykule ukazano wykorzystanie różnych systemów ochrony peryferyjnej do ochrony obiektów. Zaprezentowano także metodykę modelowania poziomu bezpieczeństwa systemów ochrony peryferyjnej.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, obiekty transportowe, systemy bezpieczeństwa, ochrona peryferyjna.

Abstract

Safety of transport objects, as objects of strategic character and belonging into a critical infrastructure depends on the effectiveness of used various security systems. These systems should complement each other, so that the effectiveness of threat detection was possible maximum at the assumed initial conditions. Therefore, different solutions are used. In the article is shown the use of different systems of peripheral protection for objects protection. It also presents a methodology of modelling the level of security of systems of peripheral protection.

Keys words: security, transport facilities, security systems, peripheral protection.

 

Artykuł 7 z numeru 1-2 z 2019

STRUKTURA OBSŁUGOWA OBIEKTU TECHNICZNEGO

Stanisław DUER, Stanisław SOKOŁOWSKI

Politechnika Koszalińska, Koszalin

Zuzanna PALKOVA, Ondrej LUKAC

Slovaca University Agriculturae of Nitra, Department of Technical

Streszczenie

W pracy zaprezentowano nowe podejście do problemy eksploatacji obiektów technicznych. W tym celu przedstawiono schemat automatycznego układu regulacji zasobu użytkowania obiektów technicznych. W zaprezentowanym układzie wykorzystywane są nowoczesne inteligentne systemy: diagnostyczny i obsługowy. W skład proponowanego systemu wchodzi sztuczna sieć neuronową SSN i obsługowy system ekspertowy. Artykuł przedstawia problematykę przetwarzania informacji diagnostycznej do postaci zbioru informacji obsługowej. Zaprezentowano schemat inteligentnego systemu obsługiwania. Opisano możliwość oceny jakości odnawiania obiektu w systemie obsługiwania złożonego obiektu technicznego.

Słowa kluczowe: obiekt techniczny, eksploatacja, przetwarzanie informacji, ocena jakości.

Abstract

The paper presents a new approach to the problems of exploitation of technical objects. For this purpose, a diagram of an automatic system controlling resource use of technical facilities. In our modern system is used in intelligent systems: diagnostic and servicing. The proposed system consists of an artificial neural network ANN and expert system servicing. The article presents the problem of information processing as a set of diagnostic information for maintenance. Presented scheme intelligent operating system. The possibilities of assessing the quality of restoration of the object in the system of handling complex technical object.

Key words: technical object, operation, information processing, quality assessment.

Artykuł 8 z numeru 1-2 z 2019

ROLA ŚRODKÓW NIETECHNICZNYCH W SYSTEMIE ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO

Bożena PIĄTKOWSKA, Małgorzata DALEWSKA-KOLAN

Politechnika Warszawska, Filia w Płocku

Streszczenie

W artykule przedstawiono szczególną rolę środków nietechnicznych w systemie bezpieczeństwa powodziowego, z uwzględnieniem scenariuszy sformułowanych w Programie Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Na przykładzie sytuacji po powodzi w Dolinie Iłowsko-Dobrzykowskiej pokazano kontrowersje towarzyszące ochronie przeciwpowodziowej i szanse jej realizacji przy wykorzystaniu środków nietechnicznych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, powódź, środki nietechniczne.

Abstract

This article presents the special role of non technical measures in flood safety system considering different scenarios proposed in Flood Safety System in Middle Vistula Water Area. Taking flood in Iłowsko-Dobrzykowskiej Valley as an example we show some controversy related to flood protection and chances for the realization with the use of non technical measures.

Key words: safety, flood, non-technical measures.

Artykuł 9 z numeru 1-2 z 2019

WPPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNO-PRAWNYCH EKSPLOATACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Adam BARYŁKA

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp z o.o., Warszawa

 Streszczenie

Artykuł stanowi pierwszą część zamierzonego cyklu artykułów poświęconych problemom techniczno-prawnym eksploatacji obiektów budowlanych. Przedstawiono w nim podstawowe informacje dotyczące zagadnienia eksploatacji obiektów budowlanych, obejmujące wyjaśnienie pojęcia eksploatacyjnego procesu budowlanego, jego struktury oraz etapów tego procesu.

Słowa kluczowe: Obiekt budowlany, eksploatacja obiektów, proces budowlany, prawo budowlane.

 Abstract

The article is the first part of the intended series of articles on the technical and legal problems of the operation of construction works. It presents basic information on the issue of operation of construction works, including the explanation of the operational concept of the construction process, its structure and the stages of this process.

Key words: Construction object, operation of facilities, construction process, construction law.

Artykuł 10 z numeru 1-2 z 2019

OBIEKTY BUDOWLANE JAKO PRZEDMIOTY PROCESU BUDOWLANEGO (INWESTYCYJNEGO I EKSPLOATACYJNEGO)

Adam BARYŁKA

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp z o.o., Warszawa

Streszczenie

Artykuł stanowi drugą część z zaplanowanej serii artykułów poświęconych problemom techniczno-prawnym eksploatacji obiektów budowlanych. Przedstawiono w nim podstawowe informacje dotyczące obiektów budowlanych, stanowiących przedmioty procesów budowlanych. Informacje te obejmują definicje obiektów budowlanych, ich klasyfikację oraz ogólną charakterystykę różnorodności rodzajowej obiektów budowlanych, z uwypukleniem zagadnienia obiektów budowlanych mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Słowa kluczowe: obiekty budowlane, proces eksploatacyjny, proces inwestycyjny, bezpieczeństwo

Abstract

The article is the second part of the planned series of articles on the technical and legal problems of the operation of construction works. It presents basic information about building objects being objects of construction processes. This information includes the definitions of construction works, their classification and general characteristics of generic diversity of building objects, emphasizing the issues of building objects that are of key importance for the security of the state.

Key words: construction objects, exploitation process, investment process, security

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.