Wydanie 2/2017

Zapraszamy do zapoznania się numerem drugim naszego czasopisma. Znajdziecie Państwo w nim m.in.:
  • Analizę tematu diagnostyki ścian trójwarstwowych budynków wielkopłytowych
  • Możliwości zmniejszania uciążliwości akustycznej, zanieczyszczonego powietrza i odorantów, przez tereny leśne i bariery z zieleni
  • Opis niestandardowych zagrożeń w eksploatacji instalacji gazowych
  • Charakterystykę problemu braku izolacji przeciwwilgociowych w istniejących obiektach, na wybranym przykładzie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego.
  • Opis procesu ewolucji jakości w technice (artykuł w języku angielskim)
  • Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych do celów bezpieczeństwa i obronności państwa w świetle obowiązujących przepisów (artykuł w języku angielskim)
W numerze także rozmowa z Prezesem Warszawskiego Domu Technika, w której czytamy o bogatej historii budynku oraz o nowoczesnym podejściu do klienta

Artykuły recenzowane

1.DIAGNOSTYKA ŚCIAN TRÓJWARSTWOWYCH BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH

Artykuł 1 z numeru 2
Mgr inż. Dariusz Tomaszewicz;
Wyższa Szkoła Agrobiznesu, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża;
E-mail: dariusz-tomaszewicz@wp.pl

Streszczenie
Wraz z upływem czasu budynki wielkopłytowe w coraz w większym stopniu nie  spełniają stawianych im wymogów i mają coraz gorszą opinię społeczną. Potrzebna jest ich modernizacja, która wymaga diagnostyki technicznej.W artykule scharakteryzowano badania nieniszczące wykorzystywane w diagnostyce technicznej budynków wielkopłytowych, które pozwalają ocenić obiekt budowlany, nie naruszając jego stanu konstrukcyjnego.
Słowa kluczowe: budownictwo, diagnostyka techniczna, badania nieniszczące, budynki wielkopłytowe

Summary
With the passage of time buildings of large slab more and more against them they do not meet the requirements and are becoming worse social opinion. There is a need of modernization, which requires technical diagnostics.
The article describes non-destructive investigations used in the diagnosis of technical buildings of large slab that allow you to assess the construction works without prejudice to the status of construction.
Keywords: building, technical diagnostics, not destructive investigations, buildings of large slab

 

2.EVOLUTION OF QUALITY IN TECHNIQUE

Artykuł 2 z numeru 2
Dr. Eng. Jerzy Obolewicz
Bialystok Technical University
j.obolewicz@pb.edu.pl

Summary
Quality is the term commonly used in modern engineering, which evolved historically from the beginning of time. In each stage in the evolution meant compatibility with the quality requirements. Requirements were conditioned by the level of technology of the period. Today, quality is inherent to the technique by which seek all participants of the market economy.
The article presents the historical process of formation of quality problems in the technology.
Keywords: technique, engineering, quality, quality management systems

 

3.NIESTANDARDOWE ZAGROŻENIA W EKSPLOATACJI INSTALACJI GAZOWYCH

Artykuł 3 z numeru 2
Dr inż. Jacek GAJ, dr inż. Marian SOBIECH
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Streszczenie
W referacie przedstawione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji systemów gazowych z omówieniem przykładu zdarzenia krytycznego – wybuchu gazu, skutkującego katastrofą budowlaną.
Słowa kluczowe: zagrożenia, bezpieczeństwo, instalacje gazowe, eksploatacja instalacji

Summary
In this paper there are presented issues related to safety operation of gas systems with an overview of critical event example – gas explosion, which caused building disaster.
Keywords: hazards, safety, gas installations, operation of the installation

 

4.MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZANIA UCIĄŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ, ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA I ODORANTÓW, PRZEZ TERENY LEŚNE I BARIERY Z ZIELENI

Artykuł 4 z numeru 2
Mgr inż. Ewa Słowikowska, dr inż. Henryk Jaros
Politechnika Białostocka
(e.slowikowska1@wp.pl, henrykjaros@poczta.onet.pl)

Streszczenie
Wpływ dużych kompleksów leśnych na zmniejszenie transportowanych z wiatrem zanieczyszczeń, określono na podstawie punktów pomiarowych znajdujących się na terenie otwartym oraz na sąsiadującym terenie leśnym. Emitorem było miasto Białystok, natomiast punkty pomiarowe były oddalone o 10, 20, 35 km od emitora. W punktach położonych najbliżej Białegostoku zarejestrowano najwyższą kwasowość oraz zawartość azotu i fosforu. Wraz z odległością od miasta, parametry te zmniejszały się, a suma zasad wzrosła. Badano także wpływ lasu na zasięg oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących z dróg o różnym natężeniu ruchu pojazdów. Założono transekty pomiarowe na terenie otwartym i w przyległym do terenu otwartego kompleksie leśnym. Punkty pomiarowe znajdowały się w odległości 5, 10, 20, 30 m od krawędzi drogi. Wraz z odległością od drogi, na terenach otwartych rosły wartości cech chemicznych gleby, natomiast w kompleksach leśnych, występowała tendencja odwrotna. Środkiem zmniejszającym oddziaływanie hałasu oraz zanieczyszczonego powietrza od dróg o dużym natężeniu ruchu, oraz odorantów pochodzących z obiektów gospodarki komunalnej, są odpowiednio skonstruowane bariery z zieleni. Bariery z zieleni zostały zaprojektowane wzdłuż obwodnicy miasta Gołdap, wokół dużego składowiska odpadów i zakładu unieszkodliwiania odpadów w pobliżu miasta Ełk oraz wokół małych obiektów gospodarki osadami ściekowymi.
Słowa kluczowe: zasięg oddziaływania zanieczyszczeń, bariera z zieleni, hałas, odoranty

Sumary
The contribution of large forest complexes to the reduction of the amount of pollutants transported with the wind was determined on the basis of measurement points located in the open space and in adjacent forest areas. The city of Białystok was the emitter, and the measurement points were located 10,20 and 35 kilometres away from the emitter. The highest acidity and highest nitrogen and phosphorus contents were found in the points located closest to Białystok. Along with the distance from the city, these parameters decreased and the total amount of bases increased. The impact of the forest on the range of influence of pollutants originating from roads with various traffic intensity was also investigated. Measurement transects were established in the open space and in a forest complex adjacent to the open space. Measurement points were located 5,10,20 and 30 m from the edge of the road. Along with the distance from the road, in the open space the values of chemical properties of soil increased, whereas in forest complexes the tendency was opposite. Properly constructed greenery screens serve as a means reducing the influence of noise and polluted air from roads with high traffic and odorants originating from municipal services facilities. Greenery screens were designed along the ring road of the town of Gołdap, around a large waste stockpile and a waste disposal plant near the town of Ełk and around small sewage sludge plants.
Keywords: range of influence of pollutants, greenery screen, noise, odorant

 

5.PROBLEMY BRAKU IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH A WYBRANYCH PRZYKŁADZIE OBIEKTU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO. CZĘŚĆ I,: ZATRZYMYWANIE PODCIĄGANIA KAPILARNEGO WODY W MURZE ZA POMOCĄ INIEKCJI

Artykuł 5 z numeru 2

Inż. Adam DZIEWIECKI
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa

Streszczenie
Stopień porowatości i nasycenia muru wodą wyznacza metodę walki z wilgocią w ścianie budynku. W praktyce często wybieraną metodą wpuszczania materiału mającego odtworzyć poziomą, wodoszczelną przeponę w porowatym ośrodku jest iniekcja ciśnieniowa. Właściwości fizyczne użytego materiału powinny charakteryzować się odpowiednio wysokim stopniem hydrofobowości, co oznacza, iż jego molekuły nieposiadaną momentu dipolowego i mają tendencję do łączenia się z innymi apolarnymi cząstkami, bardziej niż z wodą, której cząsteczki są polarne.
Słowa kluczowe: iniekcja, podciąg kapilarny, wodoodporna membrana, izolacja pozioma

Summary
The degree of porosity and water saturation of the wall designates the method to combat moisture from building’s masonry to choose. In practice it is very often to introduce material, which takes part in horizontal waterproof diaphragm regeneration,  in porous environment by injection (by pressure). This material should be characterized by such physical properties as the high level of hydrophobicity, which means that its molecules tend to be nonpolar and prefer neutral or other nonpolar or neutral particles (since water has polar molecules).
Keywords: injection, capillary lift, porosity, waterproof diaphragm, horizontal insulation

 

6.ISSUE OF BUILDING STRUCTURES NECESSARY FOR THE PURPOSES OF STATE SECURITY AND DEFENCE IN THE PROVISIONS OF THE ACT – ON SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT

Artykuł 6 z numeru 2

Adam Baryłka, PhD Eng.
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp z o.o. , Warsaw

Summary
The article discusses the provisions of the Act – Spatial Planning and Development, referring to the building structures necessary for the purposes of state security and defence localized in closed areas and localized outside of these areas.
Key words: building construction, security, defence, areas closed

 

W numerze także wywiad z Prezesem Warszawskiego Domu Technika NOT

Warszawski Dom Technika mijamy spacerując ulicą Czackiego – w samym centrum miasta. Budynek przyciąga wzrok przechodniów nie z powodu swego ogromnego rozmiaru, ale przede wszystkim ze względu na niezwykłe połączenie i subtelne przenikanie się stylu neorokokowego, neobarokowego oraz secesji.  Piękne rzeźby nad wejściem zapraszają do środka. To, co tam spotkamy, zupełnie zaskakuje. Budynek, mimo swojego wieku zachwyca nowatorskimi rozwiązaniami, a jego bogata historia podnosi rangę organizowanych tam przedsięwzięć do najwyższego z możliwych poziomów. O tym, jaka była historia Warszawskiego Domu Technika i co oferuje nam budynek obecnie, opowiada Prezes jednego z najpiękniejszych budynków w Warszawie, Pan Jerzy Rożek.

Wywiad z Prezesem Warszawskiego Domu Technika