Artykuły

Wydanie 3-4 / 2018

Drodzy Czytelnicy

Informujemy, że rozpoczęliśmy prace nad kolejnym numerem Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych ( Nr 3-4 / 2018).

Będziemy Państwa sukcesywnie informować o artykułach które zostaną opublikowane w nowym numerze.

Redakcja

 

ARTYKUŁ 1

Adam BARYŁKA

Centrum Rzeczoznawstwa  Budowlanego, Warszawa

Grzegorz  BĄK

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 

WPŁYW POŻARU ZEWNĘTRZNEGO NA WYTĘŻENIE OBUDOWY SCHRONU WYKOPOWEGO

 

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono wyniki analizy numerycznej wytężenia obudowy schronu wykopowego na skutek oddziaływania temperatur wywołanych pożarem zewnętrznym rozgorzałym na powierzchni terenu. Założono, że rozległość pożaru jest duża i znacznie przekracza powierzchnię obrysu wydłużonego schronu. Ośrodek gruntowy otaczający obudowę potraktowano jako ciało charakteryzujące się uśrednionymi stałymi termodynamicznymi. Proces nagrzewu i stygnięcia opisano równaniem Fouriera przewodzenia ciepła uwzględniając niejednorodność materiałową, grunt i beton.

Słowa kluczowe: analiza numeryczna, schron, pożar zewnętrzny, grunt, beton.

ABSTRACT

A numerical analysis is performed to determine the influence the ground surface fire on the straining the shelter housing with the ground cover. It is assumed the underground shelter is longitudinal and the fire contains a considerate area. Both assumptions enable to treat the  problem as the flat material heterogeneous shield with boundary temperature disposition. A no stationary heat conduction is considered on the basis of the Fourier’s equation in the form with the average constant values of the temperature compensation coefficient in the particular zones.

 

ARTYKUŁ 2

Edward KOŁODZIŃSKI, Piotr ZAPERT

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE WARTOŚCI SKŁADOWYCH WSKAŹNIKA OCENY ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW AKTYWNYCH REJONOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

 

STRESZCZENIE

W pracy rozpatrzono zagadnienie komputerowego wspomagania optymalizacji dyslokacji elementów aktywnych Dziedzinowego Systemu Bezpieczeństwa (DSB).  Przedstawiono metodę wyznaczania wartości wskaźnika oceny jakości dyslokacji w przypadku wnioskowania statystycznego za pomocą aplikacji J2EE wykorzystującej środowisko MATLAB. Sformułowano  przykładowe  zadanie optymalizacji dyslokacji  elementów aktywnych ochraniających dwa podmioty i podano sposób jego rozwiązania za pomocą opracowanej aplikacji.

Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa, aplikacja J2EE, środowisko MATLAB.

ABSTRACT

Elaboration discusses the issue of computer support for optimising the deployment of active elements of an Domain Security System. It presents method of determining values of index of quality evaluation of the deployment in case of statistic reasoning using J2EE application based on MATLAB. An example task of optimising the deployment of active elements protecting two entities has been formulated and solved using developed application.

 

ARTYKUŁ 3

Andrzej JODEŁKA, Adam ROSIŃSKI

Politechnika Warszawska, Warszawa

 

WYBRANE ASPEKTY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO

 

STRESZCZENIE

W referacie zaprezentowano zagadnienia związane z Systemami Monitoringu Wizyjnego. Przedstawiono kolejne etapy ewolucji rozwoju systemów, a także zaprezentowano koncepcje systemu monitoringu wizyjnego dla firmy spedycyjnej. W tym celu zastosowano różne media transmisyjne, w tym także kable światłowodowe. Dzięki temu uzyskano odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, a także dużą przepustowość danych.

Słowa kluczowe: monitoring wizyjny, rozwój systemów, media transmisyjne, kable światłowodowe.

ABSTRACT

The paper presents the issues related to Closed Circuit Television; shows the successive stages of the evolution of systems development, and presents the concepts of monitoring system for freight forwarding company. For this purpose are used, variety of transmission media, including optical fiber cables. The result is an resistance to electromagnetic interference and high data

 

ARTYKUŁ 4

Mariusz OWCZAREK, Weronika RADZIKOWSKA-JUŚ

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 

STABILNOŚĆ ROZWIĄZANIA ZAGADNIENIA BRZEGOWEGO NIESTACJONARNEGO PROFILU TEMPERATURY W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

 

STRESZCZENIE

Jedną z uniwersalnych a zarazem prostych metod dla numerycznego rozwiązywania zadań nieustalonego przewodzenia ciepła w obudowie budynku jest metoda objętości skończonych. Jednak, przy sformułowaniu jawnym konieczne jest dobranie kroku czasowego, gwarantującego stabilność rozwiązania. W tym artykule wartość takiego kroku czasowego została określona z warunku zerowej różnicy pomiędzy teoretycznym a numerycznym rozwiązaniem dla danej geometrii ściany. Rozpatrzono wpływ współczynnika przewodzenia ciepła ściany na długość kroku. Warunki brzegowe przyjęte w artykule odpowiadały obciążeniom ogniowym ściany schronu.

Słowa kluczowe: przewodzenie ciepła, krok czasowy, metoda objętości skończonych.

ABSTRACT

One of the most simple and versatile method for numeric solving of the problems of transient heat conduction in the building envelope is the finite volume method. In explicit scheme however there is a problem of assuming correct time step for solution stability. In this article stable step value was determined from the condition of zero difference between the theoretical and numerical solution for the particular geometry of the wall. The influence of the thermal conductivity on the step length has been evaluated. Condition for the correctness of solutions obtained from the analysis in this article is sharper than the condition of equations stability according to the literature. For the boundary conditions adopted solution can be applied to the study of resistance of buildings shelters to long fire.

 

ARTYKUŁ 5

Wiesław SAROSIEK

Politechnika Białostocka, Białystok

 

OCENA JAKOŚCI TERMICZNEJ, PRZEBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, POŁĄCZONEJ Z POPRAWĄ JEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

 

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono kompleksową ocenę przebudowy połączonej z termomodernizacją budynku służby zdrowia. Wykonane pomiary oraz obliczenia potwierdzały spostrzeżenia użytkowników i wskazywały na błędy popełnione podczas wykonywania robót. Analiza zużycia energii w sezonie ogrzewczym oraz obliczenia potwierdziły wstępną diagnozę. W podsumowaniu wskazano na dużą skuteczność pomiarów termowizyjnych i HFM w diagnostyce cieplnej budynku.

Słowa kluczowe: jakość termiczna, budynek użyteczności publicznej, charakterystyka energetyczna, diagnostyka cieplna.

ABSTRACT

In 2010 reconstruction combined with thermal modernisation was carried out in the public building. Thermal characteristics of the building according to the project of modernisation was to be much improved, which should also improve thermal comfort of the rooms. During the first two years of operation after the completion of the modernization there were no expected effects according to the users of the object.

Actual heat transfer coefficients of partition were determined as the result of thermal imaging of the building and measurements of the heat flux and temperature coefficients. Energy consumption, heat and electricity for heating of the building were analysed. Calculation results for the six established operational conditions have been compared with the actual energy consumption for the applied computing terms and conditions.

Heat transfer coefficients determined by measurements were on average of 65% worse than projected one.  Infrared images enabled the location and the approximate range of manufacturing defects. Based on the analysis of assumed variants operation of the building and energy consumption measurements it was found that the energy performance after the refurbishment is about of 33% worse than expected.

Measurements (HFM) and thermovision available now (allowing an evaluation of thermal parameters of partitions) are great tools for evaluation of the works related to the thermal quality of the building.

Correlating the measurements with calculation allows the correct assessment of a building’s energy quality, which leads to further proposals, for example, regarding to the merits, scope and possible repair profitability.

 

ARTYKUŁ 6

Anna STARCZYK

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 

ANALIZA PARAMETRÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA ZMIANĘ ZAPOTRZEBOWANIA NA CHŁÓD W OKRESIE LETNIM W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

 

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia analizę problemu zapotrzebowania na chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim wynikającego z powiększenia okien na elewacjach południowych. Celem badania jest analiza parametrów mających wpływ na zmianę zapotrzebowania na chłód i wybór najkorzystniejszych z nich. Parametry poddane analizie to: temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu (zakres 21–24°C), współczynnik przenikania ciepła przez przenikanie dla okien U (zakres: 0,7 – 1,3 ), współczynnik zacienienia przez urządzenia przeciwsłoneczne fc (zakres: 0,15 – 0,95) oraz współczynnik zacienienia okna przez zewnętrzne elementy zacieniające Fsh,ob.,k (zakres: 0,7 – 1,0).

Słowa kluczowe: przegrzewanie latem, chłodzenie, parametry obniżające zapotrzebowanie na chłód.

ABSTRACT

This article presents an analysis of the problem of demand for space cooling during the summer resulting from enlargement of windows on the south façade. The aim of the study is to analyze the parameters which impact the demand for cooling, and the selection of the most favorable of them. The parameters analyzed: the internal temperature of the room (range 21-24 ° C), heat transfer coefficient for windows U (range: 0,7 – 1,3 ), and a shading devices rate fc (range: 0.15 – 0.95) and shading coefficient of the window by external shading Fsh, ob,k (range: 0.7 – 1.0).

Key words: overheating of the rooms in summer, cooling, lowering cooling demand

Czytaj więcej

Wydanie 1 – 2 / 2018

Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer (1-2/2018) Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. W numerze tym znajdziecie Państwo 12 niezwykle ciekawych artykułów.

 1. ODPADY KOPALNIANE JAKO WYTRZYMAŁY GRUNT ANTROPOGENICZNY WYKORZYSTYWANY W NOWOCZESNYCH KONSTRUKCJACH GEOTECHNICZNYCH
 2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A PROCESY WYTWARZANIA I STOSOWANIA WYROBÓW DLA BUDOWLANYCH OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH
 3. THE ASSESSMENT OF NANOSILICA INFLUENCE ON SELECTED CEMENT COMPOSITES PROPERTIES WITH DIFFERENT PLASTICIZERS
 4. THE IMPACT OF THE METHOD OF ANCHORING THE FAÇADE TEXTURE LAYER ON THE DURABILITY OF IS FIXING
 5. CLASSIFICATION AND TYPES OF CONSTRUCTION FACILITIES
 6. ANALIZA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 7. BADANIE KINEMATYKI RUSZTU RUCHOMEGO SCHRONOWEGO ZAWORU PRZECIWWYBUCHOWEGO
 8. BEZPIECZEŃSTWO A RACJONALIZACJA KOSZTÓW BUDOWY ORAZ UTRZYMANIA  HALI STALOWEJ W CENTRALNEJ BAZIE MAGAZYNOWEJ
 9. PROBLEMY CIEPLNO – WILGOTNOŚCIOWE WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO WYKONAWSTWA I EKSPLOATACJI BUDYNKÓW
 10. NOŚNOŚĆ DYNAMICZNA DŹWIGARA KRATOWEGO ZE WZGLĘDU NA OBCIĄŻENIA CYKLICZNE
 11. BETONY NOWEJ GENERACJI Z PROSZKÓW REAKTYWNYCH
 12. BROŃ ELEKTROMAGNETYCZNA – ZAGROŻENIA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym numerem

Redakcja czasopisma

 

Czytaj więcej

Wydanie 3-4/2017

Zapraszamy do zapoznania się numerem 3-4/2017 naszego czasopisma. Znajdziecie Państwo następujące artykuły:

 • Production of full-scale experimental modular specimens of the steel and concrete composite cable space fram
 • Zabezpieczanie konstrukcji przed ogniem,
 • Projekt drewnianej konstrukcji wsporczej,
 • Parametryczna ocena trwałości wielkopłytowej warstwy fakturowej po zastosowaniu zakotwień wklejanych w świetle badań eksperymentalnych,
 • Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy,
 • Zagadnienie katastrof budowlanych w procesie budowlanym,
 • Bilans energetyczny budynku typu halowego w zależności od jego wielkości,
 • Wykopy i ich zabezpieczenia podczas prowadzenia robót budowlanych
 • Rozwój budowy tuneli w Polsce,
 • Możliwości zmniejszania uciążliwości akustycznej, zanieczyszczonego powietrza i odorantów, przez tereny leśne i bariery z zieleni,
 • Systemy instalacyjne współczesnych budynków i zagrożenia w przypadku niewłaściwej obsługi i konserwacji,
 • Badania nieniszczące obiektów dziedzictwa kultury.

W numerze także informacja z przygotowania do II Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

 

Czytaj więcej

Wydanie 2/2017

Zapraszamy do zapoznania się numerem drugim naszego czasopisma. Znajdziecie Państwo w nim m.in.:

 • Analizę tematu diagnostyki ścian trójwarstwowych budynków wielkopłytowych
 • Możliwości zmniejszania uciążliwości akustycznej, zanieczyszczonego powietrza i odorantów, przez tereny leśne i bariery z zieleni
 • Opis niestandardowych zagrożeń w eksploatacji instalacji gazowych
 • Charakterystykę problemu braku izolacji przeciwwilgociowych w istniejących obiektach, na wybranym przykładzie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego.
 • Opis procesu ewolucji jakości w technice (artykuł w języku angielskim)
 • Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych do celów bezpieczeństwa i obronności państwa w świetle obowiązujących przepisów (artykuł w języku angielskim)

W numerze także rozmowa z Prezesem Warszawskiego Domu Technika, w której czytamy o bogatej historii budynku oraz o nowoczesnym podejściu do klienta

Czytaj więcej

Wydanie 1/2017

W obecnym numerze czasopisma znajda Państwo sześć prac recenzowanych, tym m.in.:
■ wykorzystywanie przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
■ zagrożenia eksploatacyjne wynikające z awarii systemów infrastruktury instalacyjnej,
■ możliwości wykorzystania dronów w budownictwie,
■ zasady bezstykowego pomiaru temperatury z użyciem nowoczesnych pirometrów,
■ uwarunkowania prawne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie,
■ opis jakości powietrza w budynkach mieszkalnych.
Zapraszamy także do zapoznania się z publikacja przybliżającą temat obecnej sytuacji nadzoru
spawalniczego w Polsce.

Czytaj więcej